EN

ITI Mezinárodní divadelní ústav

International Theatre Institute

L'Institut International du Théâtre

Statut Českého střediska ITI

Znění tohoto statutu bylo přijato v Praze dne 26. května 2004

  1. České centrum Mezinárodního divadelního ústavu (dále České centrum ITI) se sídlem v Praze je otevřená platforma českých profesionálních divadelníků, kteří jsou zde reprezentováni stávajícími profesními sdruženími a asociacemi, divadelními institucemi a dalšími prVVofesionálními organizacemi, zástupci vysokého divadelního školství, popř. individuálními členy, které může do svých řad kooptovat Rada Českého centra ITI na funkční období tří let.
  2. Posláním Českého centra ITI je naplňovat aktivity, vyplývající z programu mezinárodní organizace ITI dle článků 1 a 2 Stanov ITI (viz příloha č. 2). Dále je jeho úkolem stimulovat a vést dialog o klíčových tématech české divadelní kultury, formulovat a zastupovat její společné zájmy a reflektovat činnost Divadelního ústavu.
  3. Členství v Radě českého centra ITI je čestné.
  4. Rada se schází minimálně 3x do roka a je usnášeníschopná, pokud hlasuje více než polovina jejích členů. Každý ze členů Rady má jeden hlas.
  5. Rada volí ze svého středu prezidenta a dva viceprezidenty Českého centra ITI na funkční období 3 let.
  6. Výkonným ředitelem Českého centra ITI je ředitel Institutu umění – Divadelního ústavu v Praze, který je oprávněn České centrum ITI zastupovat a jeho jménem jednat. Úkolem ředitele je naplňovat funkce Českého centra ITI, které vyplývají ze Stanov mezinárodní organizace ITI (viz příloha č. 2)
  7. Funkci sekretariátu Rady a Českého centra ITI vzhledem k mezinárodní organizaci ITI vykonává Institut umění – Divadelní ústav.
  8. České centrum ITI zastupují a navenek jeho jménem jednají prezident, viceprezidenti, popř. pověření členové.
  9. Náklady na činnost Českého centra ITI jsou součástí rozpočtu Instiutu umění – Divadelního ústavu v Praze. Za řádné hospodaření odpovídá výkonný ředitel Českého centra ITI.
  10. Tento Statut Českého centra ITI platí po dobu jeho řádného členství v mezinárodní organizaci ITI. Jakékoliv jeho změny a úpravy musí být projednány a přijaty nejméně 2/3 členů Rady.