České středisko

České středisko ITI

Československé národní středisko bylo členem této mezinárodní organizace od jejího založení v roce 1948, po vzniku samostatné České republiky bylo české středisko registrováno na Ministerstvu zahraničních věcí ČR dne 7. 10. 1993 pod registračním číslem 7402.

V roce 1990 stávající výbor československého střediska přijal návrh na vytvoření dvou relativně samostatných sekcí, české a slovenské, které by obě měly v československém výboru střediska paritní zastoupení. Poté v březnu 1991 na Valné hromadě českého střediska, konané v sále Divadelního ústavu, byl zvolen nový výbor českého střediska ve složení: Eva Herrmannová (hudebně-dramatické divadlo), Vladimír Vašut (taneční divadlo), Milan Klíma (výchova mladých divadelníků), Helena Albertová (dramatická tvorba), Petr Osolsobě (publikace a komunikace), Jan Burian a Ivo Krobot (činohra) a Johana Kudláčková (nové divadlo). Do federálního výboru byli navrženi tito zástupci: E. Herrmannová, J. Kudláčková a J. Burian, na předsedkyni celého střediska stávající ředitelka Divadelního ústavu v Praze (a sídla sekretariátu československého centra) H. Albertová. Posléze byl ustaven federální výbor, který doplnil tři české zástupce o slovenské (komunikační výbor – Oleg Dlouhý, výchova dramatických umělců – doc. S. Šimková a hudební komitét – Juraj Beneš) a zvolil za předsedkyni československého centra H. Albertovou. Tento výbor pracoval v tomto složení až do roku 1993, tzn. až do konce federativní republiky. Posléze po rozdělení federace na samostatnou Českou republiku, začal plně fungovat stávající český výbor jako plnoprávný samostatný orgán nově vzniklého českého střediska a ten na tomto základě pracoval ve stejném složení (resp. za neúčasti M. Klímy a P. Osolsoběho) až do nové Valné hromady v květnu 2001.

Hlavní cíl: Propaguje české divadlo ve světě a rozvíjí mezinárodní spolupráci v oblasti performing arts.

Institut umění – Divadelní ústav je sídlem českého střediska ITI.

České středisko ITI: pomáhá zahraničním hostům a zájemcům s kontakty na česká divadla, divadelní organizace, instituce, organizátory festivalů, redakce časopisů, producenty i jednotlivé osobnosti. Poskytuje základní informace o českém divadle, současném repertoáru divadel a připravuje program pro zahraniční návštěvníky.

České středisko ITI je připraveno poskytnout zahraničním návštěvníkům setkání s jejich českými kolegy, pomoci jim při návštěvě divadelních zkoušek, výukových programů, zorganizovat návštěvy muzeí, archivů, knihoven, vč. videoprojekcí, návštěvu jednotlivých odborných pracovišť, vč. škol, ostatních institucí a organizací. Spolupracuje na organizování různých konferencí a seminářů.

Aktivity českého střediska ITI:
Každý rok přeloží a distribuuje po všech divadlech, médiích apod. Poselství k Mezinárodnímu Dni divadla (někdy též k Mezinárodnímu dni tance).
Participuje pravidelně na mezin. setkáních ITI – Kongresy, zasedání komisí.
Kooperuje na organizování konferencí, sympozií, seminářů a festivalů. Pomáhá se zahraniční účastí, propagací a zajištěním zahraničních hostů – pozorovatelů apod.
Na bázi smlouvy o reciproční výměně informací a osob spolupracuje s polským centrem ITI.
V červnu roku 1998 zorganizovalo zvláštní setkání ITI středisek z celého světa u příležitosti 50. výročí založení této organizace v Praze, jeho součástí bylo fórum „Naše rozdílná tvořivost“ a diskuse o budoucnosti organizace. Při této příležitosti zde zasedal rovněž Exekutivní výbor organizace a hostem setkání byla ředitelka Divize tvořivosti, kulturního rozvoje a copyrightu UNESCO paní Corral. Na společném zasedání byly rovněž slavnostně předány ceny Uchimura divadelníkům z Tunisu a Litvy. Setkání navštívilo 61 účastníků z 27 zemí.
Spolupráce na přípravě mezinárodní výstavy Pražské Quadriennale a organizace návštěvy top představitelů ITI při této výstavě v Praze.
Středisko pravidelně zajišťuje českou část publikace World of Theatre, tzn. jednou za dva roky připraví analýzu českého současného divadla za uplynulé dvě sezony a dá ji přeložit do obou úředních jazyků (angličtiny a francouzštiny).
Připravuje a odpovídá za obnovu českého vstupu do mezinárodního adresáře ITI, jakož i za jeho aktualizaci na internetových stránkách.
Sekretariát českého střediska je hojně navštěvován zahraničními hosty, jimž jsou poskytovány konzultace, informace, kontakty a vstupenky na představení. Rovněž mnohé písemné dotazy a informace jsou na různých úrovních zodpovídány.
Momentálně české středisko prochází transformací. Snaží se oživit své aktivity, mobilizovat členství, změnit komitéty, předsedu apod.
Publikační možnosti českého střediska: informační toky Institutu umění – Divadelního ústavu, zejména jeho internetové portály.
V posledních letech organizace: hudební, baletní a režisérské semináře, UNESCO – ITI Chair – vzdělávání mladých umělců v Bukurešti, dramatická soutěž (Evropská cena, Onassis, Playwrights Com). Především účast na odborných zasedáních (status umělce, mobilita apod.).
Členské příspěvky českého národního centra ITI činí ročně 1.110 €.