Mezinárodní divadelní ústav

ITI

Mezinárodní divadelní ústav

International Theatre Institute

L‘Institut International du Théâtre

image/svg+xml

České středisko ITI ve spolupráci s Českou obcí hudební v posledních týdnech intenzivně komunikuje se státními orgány ohledně upřesňování detailů podpůrných opatření a uvolňování mimořádných opatření během pandemie SARS-CoV-2

V dopise adresovaném Ministerstvu financí České středisko ITI a Česká obec hudební vznesly dotaz na Zákon o kompenzačním bonusu a případné další rozšíření výjimky, která byla do zákona včleněna novelou č. 234/2020 Sb. Podle této v současnosti platné výjimky není při posuzování kolize nároku na kompenzační bonus a výkonu zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském pojištění přihlíženo k zaměstnání spočívajícímu v pedagogické činnosti. Dopis ITI a ČOH dále obsahoval návrh na pokračování v poskytování kompenzačního bonusu po 8. červnu 2020, jelikož velká část aktivit v oblasti hudby, divadla i tance je bez náhrady zrušena až do podzimu, tedy i po uvolnění mimořádných vládních opatření zavedených v souvislosti s pandemií SARS-CoV-2.  K výše navrhovaným bodům se Ministerstvo financí vyjádřilo následovně: 

„V případě, že podmínka nepřekročení uvedených limitů pro vznik účasti na nemocenském pojištění osobou samostatně výdělečně činnou splněna není, pak je tato osoba primárně považována za zaměstnance a nárok na kompenzační bonus nemá. Zde je třeba zdůraznit, že cílem institutu kompenzačního bonusu je primárně saturovat osoby samostatně výdělečně činné, jimž zcela vypadl zdroj obživy, a proto není zaměřen na zaměstnance, kterým zdroj obživy z určité části zůstal (byť někdy z menší části); na ně by měla cílit opatření přijímaná v rámci vládní podpory navrhovaná jinými rezorty, zejména Ministerstvem práce a sociálních věcí. Zároveň platí, že okruh osob, které je třeba prioritně za zaměstnance považovat, nebyl vytvořen zákonem o kompenzačním bonusu, ale jde o obecnou dlouhodobě respektovanou hranici, kterou zákon pouze převzal. Tento okruh by tedy měl být i nadále respektován.

Je pravdou, že v rámci novely provedené zákonem č. 234/2020 Sb. byla do zákona o kompenzačním bonusu doplněna výjimka, podle které není při posuzování výše uvedené kolize nároku na kompenzační bonus a výkonu zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském  pojištění přihlíženo k zaměstnání spočívajícímu v pedagogické činnosti. Zde je však třeba otevřeně připustit, že tato výjimka byla do zákona doplněna cestou poslaneckého pozměňovacího návrhu, přičemž Ministerstvo financí k němu zaujalo negativní stanovisko, a to právě z výše uvedených důvodů. Nad to tato výjimka nyní představuje selektivní zvýhodnění jedné skupiny zaměstnanců, které logicky vyvolává otázku, proč není stejně postupováno i v jiných případech. Ministerstvo financí nicméně konzistentně nemá zájem na dalším rozšiřování uvedené výjimky, se kterou od počátku nesouhlasilo.

Ministerstvo financí v tuto chvíli neočekává pokračování poskytování kompenzačního bonusu po 8. červnu 2020, neboť to vzhledem k jeho do značné míry plošnému charakteru není na místě.“

V komunikaci se zástupci Ministerstva zdravotnictví si České středisko ITI a Česká hudební obec upřesňovaly především přesné detaily uvolňování opatření pro pořadatele kulturních akcí, které se týkaly uspořádaní a rozestupů v hledišti. V současné době probíhá diskuse na téma podmínek konzumace nápojů a potravin při návštěvě kulturních akcí (kina, divadla, cirkusy, koncertní síně a podobné provozy), která zatím není povolena ani ve venkovních prostorech. Konzumace je momentálně možná pouze v případě, že kulturní organizace mají samostatné restaurace nebo kavárny, které se řídí obecnými pravidly pro stravovací zařízení. 

Na Ministerstvo vnitraMinisterstvo zahraničních věcí byly vzneseny dotazy ohledně úprav režimu vstupu cizinců na naše území, a to včetně těch, kteří pocházejí ze zemí mimo členské státy EU.  K  činnosti divadelních, tanečních, hudebních a kulturních zařízení a festivalů jsou nezbytní i vysoce kvalifikovaní zahraniční spolupracovníci a zaměstnanci, a to již pro období zkoušení. Z odpovědi zaslané Ministerstvem zahraničních věcí vyplývá, že aktuální informace k postupnému obnovování činnosti vízových úseků zastupitelských úřadů ČR jsou uvedeny na tomto odkaze. Vzhledem k tomu, že se v případě umělců a kulturních pracovníků ze zahraničí jedná o velmi různorodou skupinu například z hlediska zařazení do  různých programů pracovní migrace, případné získání různých typů pobytových oprávnění, a že tyto osoby pocházejí z různých zemí, „není možné uvést případné možnosti pro jejich zařazení pod výjimky ze zákazu vstupu cizinců do České republiky a jejich povinnosti předložit potvrzení o absolvování testu na koronavirus.“ 

MZV potvrdilo skutečnost, že výjimku k nezbytnému pobytu může udělovat gesčně příslušný ministr, v případě živého umění ministr kultury. Na závěr dopisu MZV ujišťuje, že si je vědomo „složité situace, ve které se momentálně nacházíte, a snažíme se najit optimální řešení, aby bylo možné opětovně zahájit proces přijímání víz i pro pracovníky ze třetích zemí do kulturních institucí a mohl být tak umožněn jejich příjezd do České republiky. Prioritním zájmem však musí být zároveň bezpečnost občanů České republiky z hlediska epidemiologického.“

České středisko ITI adresovalo zástupcům vlády ČR dopis s žádostí o uvolnění prostředků z iniciativy EU „Coronavirus Response Investment Initiative“ i na sektor umění a kultury. Vzhledem k tomu, že tento dopis zůstal zatím bez odpovědi, byl dotaz na využití těchto prostředků postoupen na Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Bližší informace ke Coronavirus Response Investment Initiative lze nalézt na webových stránkách Evropské komise zde. České resumé je uvedeno na tomto odkaze. Evropská komise navrhuje větší flexibilitu v pravidlech pro strukturální fondy, aby mohly být použity na boj s epidemií koronaviru a ke zmírnění jejích ekonomických následků. Dopis EK adresovaný Ministerstvu pro místní rozvoj ČR a Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR s uvedením indikativních částek nevyčerpaných dotací z uvedených fondů pro Českou republiku naleznete zde.