Mezinárodní divadelní ústav

ITI

Mezinárodní divadelní ústav

International Theatre Institute

L‘Institut International du Théâtre

image/svg+xml

Podpůrná vyjádření JAMU a AMU k situaci na Univerzitě divadelních a filmových umění v Budapešti

Na základě zákona přijatého vládou Viktora Orbána došlo k transformaci prestižní Univerzity divadelních a filmových studií z veřejné instituce na soukromou nadaci. Tento krok je kritizován z důvodu narušení akademických svobod a autonomie univerzity a upřednostnění zájmů osob navázaných na vládnoucí politickou stranu. Podobný postup byl ze strany vlády aplikován i na jiných maďarských univerzitách. Vedení univerzity na protest proti zaváděným změnám rezignovala, studenti zahájili okupační stávku. K protestu se přidala také řada zahraničních osobností z kulturní sféry včetně Janáčkovy akademie múzických umění a Akademie múzických umění. Obě jejich Divadelní fakulty jsou zastoupeny také v Radě českého střediska ITI, platformy pro obor scénických umění v ČR.

Více o situaci v Maďarsku zde.

Vyjádření JAMU a jejího rektora prof. Mgr. Petra Oslzlého k situaci na Univerzitě divadelních a filmových umění v Budapešti

“Základním právem zaručujícím svobodnou demokratickou činnost veřejných vysokých škol je jejich autonomie a samospráva. Výrazem této demokratické samosprávy je svobodná volba nejvyššího představitele university – rektora – Akademickým senátem, který byl zvolen celou akademickou obcí. Jsme znepokojeni zásahy maďarské státní správy do akademických svobod University of Drama and Film Budapest, s níž nás spojuje dlouholetá spolupráce. Vyslovujeme solidaritu a podporu studentům a pedagogům v jejich úsilí o zachování akademických svobod a samosprávy University of Drama and Film Budapest.”

Jménem Janáčkovy akademie múzických umění Prof. Mgr. Petr Oslzlý – rektor

Vyjádření podpory Akademie múzických umění studentům a pedagogům Univerzity divadelních a filmových umění v Budapešti

Akademie múzických umění je znepokojena situací na budapešťské Univerzitě divadelních a filmových umění (SZFE), kde v pondělí 31. srpna odstoupilo – na protest proti dosazení nové správní rady – vedení univerzity. Univerzita se vládním zásahem proměnila z veřejnoprávní instituce na soukromou nadaci. Po odstoupení vedení univerzity studenti na protest proti postupu vlády obsadili budovu a zahájili okupační stávku. Proti vládním krokům podkopávajícím nezávislost Univerzity divadelních a filmových umění protestovalo 6. září v Budapešti tisíce lidí.

Akademie múzických umění tímto vyjadřuje podporu studentům a pedagogům Univerzity divadelních a filmových umění v Budapešti, kteří na akademické půdě bojují za zachování demokratických principů, finanční a politické autonomie univerzity. Je velmi důležité, aby univerzita zůstala nezávislou institucí bez politického vlivu.

Převzato z webu JAMU a AMU. Anglické, popř. maďarské verze prohlášení naleznete níže.

Declaration of the rector of the Janáček Academy of Performing Arts Prof. Mgr. Petr Oslzlý

The basic right guaranteeing the free democratic activity of public universities is their autonomy and self-government. The expression of this democratic self-government is the free election of the highest representative of the university – the rector – by the Academic Senate, which was elected by the entire academic community. We are concerned about the interference of the Hungarian state administration in the academic freedoms of the University of Drama and Film Budapest, with which we are united by long-term cooperation. We express solidarity and support to students and educators in their efforts to preserve the academic freedoms and self-government of the University of Drama and Film Budapest.

On behalf of the Janáček Academy of Performing Arts Prof. Mgr. Petr Oslzlý – rector

Az állami felsőoktatási intézmények szabad demokratikus tevékenységét garantáló alapjog az autonómia és az önkormányzatiság. Ennek a demokratikus önkormányzatnak a kifejezése az egyetem legmagasabb képviselőjének – a rektornak – az Akadémiai Szenátus általi szabad megválasztása, amelyet az egész akadémiai közösség megválasztott. Aggódunk a magyar államigazgatás beavatkozása miatt a Budapesti Színház- és Filmművészeti Egyetem akadémiai szabadságjogaiba, amellyel hosszú távú együttműködés köt össze bennünket. Szolidaritást és támogatást fejezünk ki a hallgatóknak és oktatóknak a Budapesti Színház- és Filmművészeti Egyetem akadémiai szabadságjogainak és önkormányzatának megőrzésében tett erőfeszítéseikben.

A Janáček Művészeti Akadémia nevében Prof. Mgr. Petr Oslzlý – rektor

Academy of Performing Arts in Prage: Support of the students and teachers of the University of theatre and film arts in Budapest

The Academy of Performing Arts in Prague is concerned with the situation at Budapest’s University of Theatre and Film Arts (SZFE) where the top officials of the University resigned on Monday, 31 August in protest against the newly designated management board. Through a government intervention, the University was transformed from an institution governed by public law into a private foundation. After the top officials’ resignation, the University’s students took the building and started an occupation strike. Thousands of people protested against the government’s actions, which undermine the independence of the University of Theatre and Film Arts, on 6 September.

The Academy of Performing Arts hereby voices its support for the students and teachers of the University of Theatre and Film Arts in Budapest who are fighting on the academic soil to maintain democratic principles and the University’s financial and political autonomy. It is critically important that the University remains an independent institution without any political influence.