Mezinárodní divadelní ústav

ITI

Mezinárodní divadelní ústav

International Theatre Institute

L‘Institut International du Théâtre

image/svg+xml

Statut Českého střediska ITI

Statut Českého střediska ITI

 1. České středisko Mezinárodního divadelního ústavu (dále jen České středisko ITI) se sídlem v Praze je otevřená platforma českých profesionálních divadelníků, kteří jsou zde reprezentováni stávajícími profesními organizacemi, zástupci divadelního a tanečního školství a individuálními členy. Jejich seznam je dostupný na tomto odkaze: https://iti.idu.cz/ceske-stredisko/.
 2. Posláním Českého střediska ITI je stimulovat a vést dialog o klíčových tématech české divadelní kultury, formulovat a zastupovat její společné zájmy a být platformou pro sdílení informací podstatných pro obor scénická umění.  Dále je jeho úkolem naplňovat aktivity vyplývající z programu mezinárodní organizace ITI dle Charty ITI ve znění z roku 2017 (viz https://iti.idu.cz/co-je-iti/charta-iti/).
 3. Rada Českého střediska ITI (dále jen Rada) se skládá se zástupců právnických osob, jež jsou členem Českého střediska ITI, a individuálních členů/členek. Minimální počet členů/členek Rady je 7, přičemž počet individuálních členů/členek tvoří maximálně 1/3 celkového počtu členů/členek Rady.
 4. Členství v Radě vzniká na základě nominace profesní organizace, jež je členem Českého střediska ITI. Každá právnická osoba, jež je členem Rady, nominuje do Rady jednoho svého zástupce a jednoho náhradníka.
 5. Individuální členství v Radě vzniká na základě nominace a schválení člena/členky Radou. Individuální členové/členky jsou kooptováni na funkční období čtyř let a nezastupují zájmy jednotlivých organizací, jež jsou členy Českého střediska ITI.
 6. Členství v Radě je čestné.
 7. Členství v Radě automaticky zaniká, pokud má její člen/členka tři po sobě jdoucí absence na zasedáních Rady.
 8. Rada zasedá obvykle 1x za 2 měsíce, minimálně však 3x do roka, a je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina jejích členů/členek.
 9. Datum zasedání Rady oznamuje tajemník/tajemnice prostřednictvím elektronické komunikace nejméně 14 dnů předem. Podklady pro zasedání Rady zasílá tajemník/tajemnice nejméně 1 týden předem.
 10. Každá z organizací nebo každý/každá z individuálních členů/členek Rady má jeden hlas.
 11. K přijetí rozhodnutí Rady je třeba souhlas alespoň nadpoloviční většiny členů/členek přítomných na zasedání Rady.
 12. Prezident/ka a viceprezident/viceprezidentka jsou voleni/voleny nadpoloviční většinou všech členů/členek Rady.
 13. Změny ve statusu Českého střediska ITI a jeho případné zrušení musí schválit nadpoloviční většina všech členů/členek Rady.
 14. Vyžadují-li to okolnosti, může prezident/ka nebo výkonný/výkonná ředitel/ka Rady nebo tajemník/tajemnice Českého střediska ITI navrhnout přijetí rozhodnutí Rady mimo zasedání (jednání per rollam) s použitím technických prostředků. V takovém případě tajemník/tajemnice rozešle všem členům Rady na dohodnuté elektronické adresy text navrhovaného rozhodnutí a určí termín ne kratší než 4 pracovní dny, ve kterém členové/členky Rady svolavateli potvrdí souhlas s navrženým rozhodnutím. Rozhodnutí per rollam je přijato, pokud ve stanoveném termínu svolavatel obdrží souhlasná vyjádření od většiny členů/členek Rady. S výsledkem rozhodnutí per rollam  seznámí tajemník/tajemnice všechny členy Rady bez zbytečného odkladu. Výsledek hlasování per rollam musí být zahrnut do zápisu z nejbližšího jednání Rady s uvedením data jeho přijetí a počtu hlasů pro, proti a hlasů neodevzdaných v určeném termínu. Tento způsob hlasování se nevztahuje na body 12. a 13.
 15. Rada volí ze svého středu prezidenta/prezidentku a jednoho/jednu až tři viceprezidenty/viceprezidentky Českého střediska ITI na funkční období čtyř let. Prezident/prezidentka zastupuje České středisko ITI navenek a jedná jeho jménem. Prezident/prezidentka svolává a řídí zasedání Rady a pověřuje jednáním viceprezidenty/viceprezidentky, popř. další členy/členky nebo tajemníka/tajemnici.
 16. Výkonným ředitelem/výkonnou ředitelkou Českého střediska ITI je ředitel/ředitelka Institutu umění – Divadelního ústavu v Praze (dále jen IDU), který/která jmenuje jeho tajemníka/tajemnici. Výkonný ředitel/výkonná ředitelka není členem/členkou Rady a jejího zasedání se účastní bez možnosti hlasování. Výkonný ředitel/výkonná ředitelka řídí České středisko ITI mezi jednotlivými zasedáními Rady.
 17. Funkci sekretariátu Rady a Českého střediska ITI vůči mezinárodní organizaci ITI vykonává Institut umění – Divadelní ústav prostřednictvím tajemníka/tajemnice.
 18. Náklady na činnost Českého střediska ITI jsou součástí rozpočtu Institutu umění – Divadelního ústavu v Praze.
 19. Tento Statut Českého střediska ITI platí po dobu jeho řádného členství v mezinárodní organizaci ITI.

Znění tohoto statutu bylo přijato v Praze dne 19.11.2018