EN

ITI Mezinárodní divadelní ústav

International Theatre Institute

L'Institut International du Théâtre

Statut Českého střediska ITI

Statut Českého střediska ITI

 1. České středisko Mezinárodního divadelního ústavu (dále jen České středisko ITI) se sídlem v Praze je otevřená platforma českých profesionálních divadelníků, kteří jsou zde reprezentováni stávajícími profesními organizacemi, zástupci divadelního a tanečního školství a individuálními členy. Jejich seznam je dostupný na tomto odkaze: https://iti.idu.cz/ceske-stredisko/.
 2. Posláním Českého střediska ITI je stimulovat a vést dialog o klíčových tématech české divadelní kultury, formulovat a zastupovat její společné zájmy a být platformou pro sdílení informací podstatných pro obor scénická umění.  Dále je jeho úkolem naplňovat aktivity vyplývající z programu mezinárodní organizace ITI dle Charty ITI ve znění z roku 2017 (viz https://iti.idu.cz/co-je-iti/charta-iti/).
 3. Rada Českého střediska ITI (dále jen Rada) se skládá se zástupců právnických osob, jež jsou členem Českého střediska ITI, a individuálních členů/členek. Minimální počet členů/členek Rady je 7, přičemž počet individuálních členů/členek tvoří maximálně 1/3 celkového počtu členů/členek Rady.
 4. Členství v Radě vzniká na základě nominace profesní organizace, jež je členem Českého střediska ITI. Každá právnická osoba, jež je členem Rady, nominuje do Rady jednoho svého zástupce a jednoho náhradníka.
 5. Individuální členství v Radě vzniká na základě nominace a schválení člena/členky Radou. Individuální členové/členky jsou kooptováni na funkční období čtyř let a nezastupují zájmy jednotlivých organizací, jež jsou členy Českého střediska ITI.
 6. Členství v Radě je čestné.
 7. Členství v Radě automaticky zaniká, pokud má její člen/členka tři po sobě jdoucí absence na zasedáních Rady.
 8. Rada zasedá obvykle 1x za 2 měsíce, minimálně však 3x do roka, a je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina jejích členů/členek.
 9. Datum zasedání Rady oznamuje tajemník/tajemnice prostřednictvím elektronické komunikace nejméně 14 dnů předem. Podklady pro zasedání Rady zasílá tajemník/tajemnice nejméně 1 týden předem.
 10. Každý/každá z členů/členek Rady má jeden hlas.
 11. K přijetí rozhodnutí Rady je třeba souhlas alespoň nadpoloviční většiny členů/členek přítomných na zasedání Rady.
 12. Prezident/ka a viceprezident/viceprezidentka jsou voleni/voleny nadpoloviční většinou všech členů/členek Rady.
 13. Změny ve statusu Českého střediska ITI a jeho případné zrušení musí schválit nadpoloviční většina všech členů/členek Rady.
 14. Vyžadují-li to okolnosti, může prezident/ka nebo výkonný/výkonná ředitel/ka Rady nebo tajemník/tajemnice Českého střediska ITI navrhnout přijetí rozhodnutí Rady mimo zasedání (jednání per rollam) s použitím technických prostředků. V takovém případě tajemník/tajemnice rozešle všem členům Rady na dohodnuté elektronické adresy text navrhovaného rozhodnutí a určí termín ne kratší než 4 pracovní dny, ve kterém členové/členky Rady svolavateli potvrdí souhlas s navrženým rozhodnutím. Rozhodnutí per rollam je přijato, pokud ve stanoveném termínu svolavatel obdrží souhlasná vyjádření od většiny členů/členek Rady. S výsledkem rozhodnutí per rollam  seznámí tajemník/tajemnice všechny členy Rady bez zbytečného odkladu. Výsledek hlasování per rollam musí být zahrnut do zápisu z nejbližšího jednání Rady s uvedením data jeho přijetí a počtu hlasů pro, proti a hlasů neodevzdaných v určeném termínu. Tento způsob hlasování se nevztahuje na body 12. a 13.
 15. Rada volí ze svého středu prezidenta/prezidentku a viceprezidenta/viceprezidentku Českého střediska ITI na funkční období čtyř let. Prezident/prezidentka zastupuje České středisko ITI navenek a jedná jeho jménem. Prezident/prezidentka svolává a řídí zasedání Rady a pověřuje jednáním viceprezidenta/viceprezidentku, popř. další členy/členky nebo tajemníka/tajemnici.
 16. Výkonným ředitelem/výkonnou ředitelkou Českého střediska ITI je ředitel/ředitelka Institutu umění – Divadelního ústavu v Praze (dále jen IDU), který/která jmenuje jeho tajemníka/tajemnici. Výkonný ředitel/výkonná ředitelka není členem/členkou Rady a jejího zasedání se účastní bez možnosti hlasování. Výkonný ředitel/výkonná ředitelka řídí České středisko ITI mezi jednotlivými zasedáními Rady.
 17. Funkci sekretariátu Rady a Českého střediska ITI vůči mezinárodní organizaci ITI vykonává Institut umění – Divadelní ústav prostřednictvím tajemníka/tajemnice.
 18. Náklady na činnost Českého střediska ITI jsou součástí rozpočtu Institutu umění – Divadelního ústavu v Praze.
 19. Tento Statut Českého střediska ITI platí po dobu jeho řádného členství v mezinárodní organizaci ITI.

 

Znění tohoto statutu bylo přijato v Praze dne 19.11.2018