Mezinárodní divadelní ústav

ITI

Mezinárodní divadelní ústav

International Theatre Institute

L‘Institut International du Théâtre

image/svg+xml

Charta ITI v ČJ

Mezinárodní divadelní institut – ITI

Světová organizace pro scénická umění

Oficiální partner UNESCO

Verze 2017

Článek 0 – Sídlo

 1. Sídlo se nachází v Šanghaji v Číně. 1332 Xinzha Road, Jing’an, Šanghaj, Čína 200040
 2. Styčná kancelář UNESCO se nachází v UNESCO, 1 Rue Miollis, 75732 Paříž, Cedex 15, Francie
 3. Adresy se mohou přesunout rozhodnutím Výkonné rady. Nutná je k tomu ratifikace Valné hromady.
 4. Mezinárodní kanceláře a kanceláře Regionálních Rad mohou být založeny po schválení Výkonnou radou.

Článek 1 – Cíle organizace

 1. Scénická umění jsou univerzálním projevem lidstva, spojujícím velké skupiny lidí v celém světě. Z tohoto důvodu byla založena nezávislá profesionální mezinárodní organizace nesoucí název Mezinárodní divadelní institut ITI, Světová organizace pro scénická umění. Účelem ITI je umožňovat mezinárodní výměnu poznatků a praktických zkušeností v oblasti tohoto umění (divadlo, drama, taneční divadlo a hudební divadlo ve všech jejich podobách) pro upevnění míru a přátelství mezi národy, pro prohloubení vzájemného porozumění, pro zvýšení tvůrčí spolupráce mezi všemi lidmi v oblasti scénických umění.
 2. Pro dosažení tohoto cíle ITI mezi jiným bude:
 3. a) podporovat udržitelnou činnost a tvořivost v oblasti živě předváděných umění (divadlo, drama, taneční divadlo a hudební divadlo ve všech jejich podobách);
 4. b) směřovat k upevnění existující spolupráce mezi různými obory divadelního umění a mezi organizacemi, a to jak národními, tak i mezinárodními;
 5. c) zakládat mezinárodní pobočky a podporovat založení národních center ITI ve všech zemích;
 6. d) shromažďovat dokumenty a šířit všechny druhy informací v oblasti živě předváděného umění;
 7. e) aktivně spolupracovat se svými členy na rozvoji, koordinaci a organizaci festivalů scénických umění, konferencí, kongresů, přehlídek, setkání odborníků, výstav, soutěží a speciálních akcí jako „Divadlo národů“ atd. a to na národní, regionální, meziregionální a mezinárodní úrovni.
 8. f) obhajovat svobodný rozvoj divadelního umění a přispívat k ochraně práv profesionálů v oblasti divadla.
 9. Pro dosažení výše uvedeného v rámci Mezinárodního Divadelního Institutu se jeho členové budou řídit zásadami úcty k sobě navzájem a ke kulturním tradicím všech zemí.
 10. ITI může přizvat jiné organizace scénických umění k navázání vztahů spolupráce s ITI a ke vstupu do ITI, bude-li to jejich přáním.
 11. Za účelem ujasnění může ITI vydávat Pravidla a návody pro centra, regionální rady, Výkonnou radu, výbory (fóra, sítě, skupiny a podobná uskupení), atd. i ohledně jiných otázek. Tato Pravidla a návody jsou platná až po schválení Valnou hromadou.

Článek 2 – Členství

 1. ITI má plné členství, dále spolupracující členy, přidružené členy, čestné členy a patronátní členství. Národní centra, představující různé obory scénických umění své země, jsou jedinými plnými členy Institutu.

Přijetí do Institutu

 1. ITI vyzývá členy společenství scénických umění ve všech zemích k založení národních center, jejichž účelem bude prosazovat cíle ITI v dané zemi ve spolupráci s Institutem a koordinovaně s ním. Součástí názvu každého centra by mělo být odkud je.
 2. Členství různých kategorií v ITI se získává tím, že organizace přijme Chartu a Procedurální pravidla ITI.
 3. a) Žádosti o členství, přicházející z Center v zemích, které jsou členskými státy OSN nebo UNESCO, se jménem Institutu přijímají jeho Generálním tajemníkem a podléhají schvalování Výkonnou radou na jejích schůzích. Žádosti o členství z jiných zemí se musí předložit Výkonné radě, která má pravomoc tyto žádosti přijmout nebo zamítnout.
 4. b) S ohledem na to, že se Institut zavazuje spolupracovat se všemi národy, Výkonná rada má právo přijmout jako přidruženého člena Centrum, které žádá o členství, ale které dočasně čelí nepřekonatelným překážkám pro plné členství. Období pro přidružené členství však nesmí přesáhnout tři roky.
 5. c) Jako spolupracující členové ITI mohou být přijaty
 6. a) národní instituce z oblasti scénických umění, které svou činností přispívají k realizaci cílů ITI a
 7. b) kulturně rozmanité instituce z oblasti scénických umění, které podporují a obohacují cíle světa kulturní rozmanitosti a tím přispívají k dosažení cílů ITI.

Národní instituce a kulturně rozmanité instituce se přijímají jako spolupracující členové rozhodnutím Výkonné rady se souhlasem Národního Centra téže země jako dotčená instituce.

 

 1. d) Jelikož je pro ITI nezbytné spolupracovat se všemi mezinárodními organizacemi v oblasti živých scénických umění a plnit roli hlavního partnera UNESCO pro scénická umění, Výkonná rada může přijmout jako plné členy ty mezinárodní organizace, které o členství požádají. Členské mezinárodní organizace se zavazují k respektování a podpoře cílů ITI.
 2. e) Jednotlivci mohou být zvoleni čestnými členy a ambasadory světového divadla rozhodnutím Výkonné rady na základě jejich zásluh, jejich přínosu pro mezinárodní scénická umění, anebo s ohledem na jejich význam pro světové dějiny divadelního umění.
 3. f) Organizace nebo jednotlivci, podporující cíle a program Institutu, mohou být přijati jako patronátní členové Institutu rozhodnutím Výkonné rady.

Odstoupení a vyloučení

 1. Člen přestává být členem ITI v následujících případech:
 2. a) po rezignaci podané kdykoli, po uhrazení dlužných částek včetně částek za běžný rok, přičemž rezignace musí být podána ve formě dopisu Institutu,
 3. b) po vyloučení, pokud tříčtvrtinová většina Valné hromady bude pro toto vyloučení hlasovat,
 4. c) pokud nezaplatí svůj roční poplatek po tři za sebou následující roky, na doporučení Výkonné rady a po rozhodnutí Valné hromady,
 5. d) porušením této charty,
 6. e) pokud přestane zastupovat komunitu scénických umění své země,
 7. f) pokud už nemá žádnou činnost.
 8. Národní Centrum, které nemůže zaplatit svůj roční členský poplatek Institutu, může zažádat o převedení do přidruženého členství na přechodné období, které nesmí přesáhnout tři roky. Takovéto převedení musí být schváleno Výkonnou radou.

Složení a funkce Národních Center

 1. Každé Centrum musí mít své představenstvo, které musí reprezentovat všechna odvětví scénických umění (autory her, skladatele, pěvce, choreografy, herce, tanečníky, producenty, scénografy, divadelní manažery atd.). Toto představenstvo se musí scházet pravidelně. Kromě toho pořádat valné hromady, kterých se účastní relativně velký počet individuálních nebo skupinových zástupců každého z uvedených odvětví.
 2. S ohledem na to, že Centra mají vyvíjet jak národní, tak i mezinárodní činnost, požaduje se, aby uvážily přijetí minimálních závazků, včetně uvedených níže, ale bez omezení výhradně na uvedené body:
 3. a) informovat všechny profesionály v dotyčné zemi o existenci Centra a o jeho složení,
 4. b) Představenstvo Centra (Předseda, Místopředseda, Generální ředitel atd.) se musí skládat z aktivních představitelů profesionálního života v zemi a musí, je-li to možné, zahrnovat zástupce každého odvětví scénických umění,
 5. c) Centrum musí profesionálům, kteří přijedou ze zahraničí, poskytnout možnost kontaktů a veškerou nefinanční podporu, která pomůže jejich uměleckému pobytu,
 6. d) Centrum bude v souladu s potřebami země zakládat jednotlivé výbory pověřené zkoumáním nejdůležitějších problémů, kromě problémů komerčních a odborových, které jsou v kompetenci jiných organizací,
 7. e) Centrum by mělo iniciativně organizovat kulturní akce jako například festivaly, konference, soutěže, workshopy, semináře, výstavy, publikace atd.

Článek III – Orgány

 1. Řídicí orgán ITI je Valná hromada. V období mezi Valnými hromadami řídí chod ITI Výkonná rada, Představenstvo a Generální ředitel.
 2. Za účelem podporování rozvoje scénických umění v konkrétních zeměpisných oblastech, ITI může zakládat Regionální rady.
 3. Za účelem podrobného prozkoumání určitých otázek v specializovaných oblastech divadelního umění může ITI zakládat stálé nebo dočasné výbory, fóra, sítě, skupiny a podobné orgány ITI. Valná hromada může tyto orgány zrušit.
 4. Valná hromada má právo ukončit činnost těchto výborů.

Článek IV – Světový kongres a Valná hromada ITI

Světový kongres ITI je hlavní akcí ITI. Může se sestávat z uměleckých, vzdělávacích a humanitních akcí jakož i ze statutární části ITI: Valné hromady, setkání komisí, fór, úkolových skupin, sítí, projektových skupin, pracovních skupin, regionálních rad, atd.

 

 1. Složení
 2. Členství 
  Valná hromada se skládá z:
  zástupců oficiálně jmenovaných Národními Centry. Každé Centrum jmenuje maximálně tři delegáty a tři náhradníky, které mohou doprovázet techničtí poradci a experti, jejichž účast je považována za nutnou.
 3. Účast
  Valná hromada je rovněž otevřena pro:
 4. Zástupce, oficiálně jmenované Přidruženými Centry a Spolupracujícími členy, maximálně po jednom zástupci a jednom náhradníkovi.
 5. Vedoucí kanceláří Center, vedoucí projektů a tajemníky regionálních poboček a výborů (fór, sítí, skupin a podobných orgánů ITI) stejně jako národní delegáty a jiné účastníky, kteří se účastní schůzí výborů a seminářů v průběhu Valné hromady, jako pozorovatele.
 6. Individuální čestní členové a představitelé patronátních členů budou pozváni k účasti jako pozorovatelé.
 7. Předseda může pozvat představitele OSN, UNESCO, některých jiných mezinárodních organizací nebo organizací z oblasti scénických umění a jednotlivce, aby se zúčastnili práce Valné hromady jako pozorovatelé.
 8. Úkoly
 9. Valná hromada má nejvyšší pravomoci ve všech otázkách týkajících se ITI.
 10. Valná hromada určuje plány a politiku ITI.
 11. a) Posuzuje zprávy a materiály jí předložené,
 12. b) schvaluje závěrečnou finanční zprávu za období uplynulé od předcházející Valné hromady a schvaluje program a rozpočet na období do další Valné hromady,
 13. c) volí členy Výkonné rady,
 14. d) stanoví výši ročních členských poplatků pro plné členy, přidružené členy, spolupracující členy, čestné a patronátní členy.
 15. Volby
 16. Právo volit mají jen plní členové. Každé Národní Centrum má jeden hlas.
 17. Hlasování v zastoupení se umožňuje za následujících podmínek:
 18. a) v případě, že člen nemá možnost být osobně přítomen na Valné hromadě.
 19. b) pověření pro hlasování v zastoupení se musí zaslat nebo předat jak pověřovanému Centru, tak i sekretariátu Valné hromady.
 20. c) Centrum může obdržet jen jeden mandát.
 21. Jakékoli Národní Centrum ITI, které se po dva roky a více opozdilo s úhradou svých členských příspěvků, ztrácí své právo hlasovat na Valné hromadě.
 22. Rozhodnutí se přijímají prostou většinou v hlasování přítomných a zastoupených Center, kromě případů, kdy toto je stanoveno jinak Chartou a kdy se Valná hromada usnesla na zvláštních opatřeních.
 23. Zasedání Valné hromady
 24. Řádné zasedání Valné hromady se svolává každé dva roky; může být odloženo, zrušeno, nebo se může konat v mimořádném termínu na základě dvoutřetinové většiny v hlasování při rozhodování Výkonné rady, anebo na základě žádosti dvou třetin z celkového počtu všech Národních Center, které zaplatily své členské příspěvky.
 25. Každá řádná Valná hromada rozhoduje o místě konání následující Valné hromady, je-li to možné.
 26. Předseda svolává Valnou hromadu a uvědomuje všechny členy Institutu co nejdříve, nejpozději devadesát dnů před zahájením Valné hromady, o datu a místě jeho konání.
 27. Jakékoli diskuse, které přímo nesouvisí s cíli ITI, se musí vyloučit z programu Valné hromady, jednání Výkonné rady a všech ostatních výborů.

Avšak v případě zjevného útoku na lidská práva zaměřeného na osobu člena ITI nebo na jeho Centra se takováto diskuse připouští souhlasným hlasováním dvoutřetinové většiny členů.

 

 1. Předsednictví a protokol
 2. Každá Valná hromada zvolí svého Předsedu a představitele.
 3. Příspěvky z Valné hromady se uvádějí v shrnutých záznamech a v protokolech, včetně zprávy Generálního ředitele a pokladníka, a rozesílají se všem členům ITI.

Článek V – Výkonná rada

 1. Složení
 2. Výkonná rada se musí skládat z nejvýše dvaceti členů, jmenovaných dvaceti Centry, zvolených Valnou hromadou na období mezi dvěma Valnými hromadami. Ve výjimečných případech Centrum může zrušit jmenování, které dříve provedlo, a sdělit důvody tohoto rozhodnutí Výkonné radě.
 3. Výkonná rada musí v maximální možné míře zastupovat všechny regiony a různorodé kultury a obory scénických umění. Zvoleným Centrům se doporučuje jmenovat osobnosti mající potřebnou kvalifikaci pro plnění funkcí svěřených Výkonné radě.
 4. Členové Výkonné rady jednají a činí rozhodnutí v rámci svých schopností a v zájmu ITI; jednají jménem ITI na celém světě, nikoli jako zástupci vlastních Center.
 5. Za účelem zajištění veškeré dostupné zaručené informace Výkonná rada může přizvat zástupce spolupracujících členů, regionálních rad, výborů, přidružených organizací nebo jejich technické poradce a čestné předsedy k účasti na schůzích jako poradní těleso bez hlasovacího práva.
 6. Výkonná rada má právo přizvat Čestného předsedu Valné hromady, a pokud výše jmenovaný není příslušníkem zvoucí země, pak delegáta této země, aby se zúčastnil zasedání Výkonné rady konaných v průběhu Valné hromady, přičemž takováto osoba nemá hlasovací právo. Představitel Organizace Spojených národů pro vzdělávání, vědu a kulturu (UNESCO) – zakladatele Institutu – se zve na všechna zasedání Výkonné rady jako poradce.
 7. Při každých volbách do Výkonné rady se polovina odstupujících členů nesmí volit na příští období. Pokud je však kandidátů Národních Center do Výkonné rady méně než 20, odstupující Centra, která už nemají nárok na zvolení, se mohou zúčastnit voleb znovu po provedení prvního kola voleb. V druhém kole voleb počet neobsazených křesel, která se mají obsadit, se bude určovat rozdílem mezi počtem Center, zvolených v prvním kole, a celkovým počtem 20.
 8. V tom případě, že Výkonná rada zůstane bez jednoho ze svých členů z důvodu jeho úmrtí nebo resignace, Národní Centrum země tohoto člena musí jmenovat jinou osobnost v nejkratším možném termínu.
 9. Funkce
 10. Výkonná rada odpovídá za realizaci programu schváleného Valnou hromadou.
 11. Výkonná rada zvolí Představenstvo z řad svých členů na svém prvním zasedání na období mezi dvěma Valnými hromadami.
 12. Předseda ITI je zplnomocněn reprezentovat ITI oficiálně při všech příležitostech. Předseda svolává Valné hromady a předsedá jim, svolává a předsedá schůzím Výkonné rady a Představenstva. Předseda je oprávněným zástupcem ITI ve všech právních a administrativních záležitostech.
 13. Výkonná rada volí svého Předsedu a Místopředsedy během Valné hromady na svém prvním zasedání po volbách do rady.
 14. Předseda a Místopředsedové jsou voleni Výkonnou radou na jedno funkční období opakovatelné jednou. Po skončení svého posledního funkčního období mohou Předseda a Místopředsedové zůstat ve Výkonné radě, pokud je Valná hromada zvolí jejich členy (toto nebrání Místopředsedovi, který byl v této funkci dvě období, aby byl zvolen Předsedou).
 15. Nově zvolená Výkonná rada odpovídá za ITI od data ukončení Valné hromady do ukončení následující Valné hromady. Mezi ohlášením výsledků voleb a ukončením Valné hromady má mít nová Výkonná rada právo pouze jmenovat Představenstvo. Za práci Valné hromady odpovídá odstupující Výkonná rada.
 16. Schůze
 17. Výkonná rada zasedá v průběhu Valné hromady, a dále se schází na řádných schůzích alespoň třikrát v období mezi Valnými hromadami. Rada se může sejít na mimořádné schůzi, kterou buď svolává Předseda rady, nebo se koná na základě žádosti jedné třetiny členů.
 18. Řádné schůze se konají v průběhu Valné hromady a Výkonná rada na nich jmenuje své zástupce.
 19. První dvě řádné schůze Výkonné rady se musí konat v průběhu každého ze dvou roků následujících po Valné hromadě a třetí schůze se musí konat v období mezi šesti a třemi měsíci před další Valnou hromadou.
 20. Předseda má právo oslovit Valnou hromadu jménem Výkonné rady s projevem o stavu ITI.

Článek VI – Předsednictvo

 1. Složení

Předsednictvo se skládá z Předsedy, dvou Místopředsedů, Tajemníka a Pokladníka. Generální ředitel je členem ex-officio.

 1. Funkce
 2. Předsednictvo odpovídá za administrativní a finanční řízení Institutu mezi schůzemi Výkonné rady.
 3. Každý člen Předsednictva odpovídá za konkrétní administrativní úkoly, včetně úkolů finančních.
 4. Schůze

Předsednictvo se schází v obdobích mezi schůzemi Výkonné rady a také kdykoli je to pokládáno za vhodné a schůze je svolána Předsedou. Předsednictvo předkládá zprávu o svém jednání na následující schůzi Výkonné rady.

Článek VII – Regionální rady

 1. Valná hromada může rozhodnout o založení regionálních rad, které se skládají z Center a Spolupracujících členů z určité zeměpisné oblasti.
 2. Tyto regionální rady mají za úkol studovat způsoby podpory rozvoje divadelního umění a jejich realizaci v praxi, přičemž se zvláštní ohledy berou na problémy, příznačné pro dané území.
 3. Založení regionálních rad musí být schváleno Valnou hromadou, která rovněž odpovídá za to, že tyto regionální organizace jednají tak, aby podporovaly práci ITI a neohrožovaly mezinárodní jednotu.

Článek VIII – Výbory (fóra, sítě, skupiny, atd.)

 1. Za účelem podrobného prostudování určitých otázek ve specializovaných oborech divadelnictví má ITI právo zakládat výbory (fóra, sítě, skupiny nebo podobné orgány ITI), jejichž jednotlivé projekty činnosti jsou v souladu s Chartou ITI. Valná hromada může ukončit existenci těchto výborů.
 2. Valná hromada nebo Výkonná rada mohou jmenovat výbory (fóra, sítě, skupiny nebo podobné orgány ITI) za účelem prozkoumání důležitých otázek.

Článek IX – Sekretariát

 1. Složení
 2. Sekretariát se skládá z Generálního ředitele a nezbytných administrativních pracovníků.
 3. Generální ředitel je jmenován Výkonnou radou obvykle pro období čtyř let s možností dalšího jmenování. Toto jmenování schvaluje Valná hromada. Podmínky jmenování Generálního ředitele se musí specifikovat ve smlouvě mezi Předsedou ITI a Generálním ředitelem.
 4. Funkce
 5. Generální ředitel odpovídá Výkonné radě a Představenstvu za provedení úkolů, které mu tyto orgány svěřily, a za jakékoli další iniciativy, k jejichž plnění může být vyzván v obdobích mezi schůzemi Výkonné rady a Představenstva.
 6. Generální ředitel odpovídá za přijetí a propouštění personálu sekretariátu.
 7. Povinnosti Generálního ředitele jsou výhradně mezinárodní povahy. Při plnění svých povinností tato osoba nebude vyhledávat ani přijímat instrukce od žádného Centra ani od žádného orgánu nepatřícího do Institutu. Všechna Centra ITI se zavazují respektovat mezinárodní charakter práce Generálního ředitele a neovlivňovat tuto osobu při plnění jejích povinností.
 8. Generální ředitel, jehož práce je řízena Výkonnou radou, předkládá Valné hromadě Zprávu o činnosti Institutu za období od předcházející Valné hromady. Zpráva se schvaluje Výkonnou radou před Valnou hromadou a předkládá se plenárnímu zasedání zmíněné Valné hromady pro ratifikaci.

Článek X – Financování

 1. Valná hromada schvaluje rozpočet na období mezi dvěma Valnými hromadami a rozděluje povinnosti financování mezi Centry.
 2. ITI může založit cestovní fond za účelem umožnění účasti představitelům vzdálených zemí na setkáních ITI a jiných akcích.
 3. Zdroje organizace zahrnují:
 4. a) Členské poplatky
 5. b) Příspěvky od UNESCO, Evropské unie, vládních a nevládních organizací se schválením Výkonné rady,
 6. c) Dary nebo sponzoring od soukromých organizací a jednotlivců se schválením výkonné rady.
 7. d) ITI si může vzít půjčku se schválením výkonné rady.
 8. e) Účetnictví bude udržováno v aktuálnosti výroční správou, auditem a dodatky podle pravidel země, kde se nachází sídlo ITI.

Článek XI – Změny

 1. Návrhy na změnu této Charty vstupují v platnost po jejich schválení Valnou hromadou ITI dvoutřetinovou většinou v hlasování.
 2. Text navrhovaných změn se zasílá Centrům nejpozději do dvou měsíců před konáním další Valné hromady, kde se má návrh předložit. Veškeré takového návrhy jednotlivých Center se musí zaslat Generálnímu řediteli nejpozději tři měsíce předem.

Článek XII – Období činnosti

 1. ITI má časově neomezenou dobu existence.
 2. Činnost ITI může být ukončena, pokud kdykoli tři čtvrtiny z celkového počtu Center vyjádří přání tuto činnost ukončit a zašlou je písemně Generálnímu řediteli. V takovém případě má Výkonná rada právo ITI prohlásit za rozpuštěný.

Historie

Charta ITI byla připravena a sepsána Odbornou komisí, která zasedala v UNESCO od 28. července do 1. srpna 1947, a přijata během Ustavujícího shromáždění v Praze v červnu 1948. Byla upravena na Valných hromadách těchto Světových kongresů ITI:

Vídeň (1961), New York (1967), Londýn (1971), Moskva (1973), Stockholm (1977), Madrid (1981), Havana (1987), Istanbul (1991), Mnichov (1993), Caracas (1995), Soul (1997), Marseille (2000), Sia‑men (2011), Jerevan (2014) a Segovia (2017).

výběr Kongres ITI 2017