Mezinárodní divadelní ústav

ITI

Mezinárodní divadelní ústav

International Theatre Institute

L‘Institut International du Théâtre

image/svg+xml

Přehled činnosti Českého střediska ITI

Přehled činnosti Českého střediska ITI 2020

Rada českého střediska ITI pracovala  v roce 2020 v následujícím složení:  Eva Salzmannová (prezidentka, DAMU), Dagmar Bednáriková (ASSITEJ), Stanislav Doubrava (UNIMA), Radmila Hrdinová (Jednota hudebního divadla),  Blanka Chládková (JAMU),  Eliška Jevičová (Cirqueon), Eva Kejkrtová Měřičková  (Asociace profesionálních divadel),  Marie Kinsky (Vize tance),   Karel Král  (Asociace českých divadelních kritiků),  Ivo Kristián Kubák a Jakub Vedral (Asociace nezávislých divadel ČR),Martina Pecková Černá (ČOSDAT),  Sylva Pracná (SIBMAS),  Linda Svidró (Asociace tanečních umělců ČR) a individuální členky Yvona Kreuzmannová, Marta Smolíková a Adriana Světlíková (individuální členka). Funkci tajemnice vykonávala Martina Pecková Černá.

České středisko ITI v roce 2020 průběžně připomínkovalo vládní hygienická opatření, opatření s dopady na mezinárodní spolupráci a nástroje finanční podpory scénických umění v době pandemie SARS-CoV-19. Úzká spolupráce byla při řešení této agendy navázána s dalšími profesními organizacemi s působností v dalších uměleckých oborech. Členové a členky Rady se také zapojili do připomínkování tezí Státní kulturní politiky na 2021-2025+ a vydali apel na využití Národního plánu obnovy. České středisko ITI bylo spolupořadatelem Culture Get-Together: Konference o spolupráci v kultuře, kterou ve dnech 16.-17.9.2020 pořádala společně s dalšími partnery Nová síť. Na konferenci vystoupily s příspěvky členky Rady českého střediska ITI Marta Smolíková a Yvona Kreuzmannová. České středisko šířilo český překlad tradičních poselství ke Světovému dni divadla, jehož autorem byl v roce 2020 pakistánský dramatik Šáhid Nadím, a poselství k Mezinárodnímu dni tance, jehož autorem byl v roce 2020 jihoafrický tanečník, herec, choreograf  Gregory Vuyani Maqoma. Namísto kongresu ITI proběhla ve dnech 10.-14.12.2020 online valná hromada ITI, na níž činnost českého střediska ITI prezentovaly členka Rady českého střediska ITI Marie Kinsky a tajemnice českého střediska ITI Martina Pecková Černá. 

Přehled činnosti Českého střediska ITI 2019

Rada českého střediska ITI pracovala v roce 2019 v následujícím složení:
Táňa Fischerová (prezidentka do února 2019, od břez- na čestná členka), Eva Salzmannová (prezidentka od března 2019), Eva Kejkrtová Měřičková (Asociace pro- fesionálních divadel ČR), Linda Svidró (Asociace ta- nečních umělců ČR), Karel Král (Asociace českých di- vadelních kritiků), František Fabián (ČOSDAT – Česká organizace scénografů, divadelních architektů a tech- niků), Stanislav Doubrava (UNIMA – Mezinárodní unie loutkářů), Sylva Pracná (SIMBAS- Mezinárodní orga- nizace divadelních knihoven a muzeí), Petr Francán / Blanka Chládková (Divadelní fakulta JAMU), Petr Prokop (Divadelní fakulta AMU), Radmila Hrdinová (Jednota hudebního divadla), Dagmar Bednáriková (ASSITEJ – Mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež), Jana Návratová (Vize tance), Šárka Maršíková / Veronika Štefanová (Cirqueon), Ivo Kristián Kubák (Asociace nezávislých divadel), Marta Smolíková (individuální členka), Yvona Kreuzmannová (individuální členka), Adriana Světlíková (individuální členka).

Otevřené zasedání Rady českého střediska ITI
Dne 24. 6. 2019 se v IDU konalo otevřené zasedání Rady českého střediska ITI. Mezi diskuzní okruhy pa- třila témata Plnění státní kulturní politiky s ohledem na scénická umění, Financování scénických umění a Ministerstvo kultury ČR. Otevřeného zasedání se zú- častnili zástupci Ministerstva kultury – náměstkyně pro řízení sekce živého umění Kateřina Kalistová, ředitel odboru umění, literatury a knihoven Milan Němeček a další zástupci divadelních a tanečních organizací. Moderování se ujali Marta Smolíková a Karel Král. S diskuzními příspěvky vystoupili Eva Kejkrtová Měřičková (APD), Ivo Kristián Kubák (AND), Veronika Štefanová (Cirqueon), Yvona Kreuzmannová (individu- ální členka) a Stanislav Doubrava (UNIMA). Součástí diskuze byla rozprava o znění otevřeného dopisu o si- tuaci v resortu kultury, který Rada českého střediska ITI adresovala předsedovi vlády a 1. místopředsedovi vlá- dy České republiky 20. května 2019.

Distribuce poselství ke Světovému dni divadla a Mezinárodnímu dni tance
Autorem poselství ke Světovému dni divadla byl v roce 2019 kubánský dramatik a režisér Carlos Celdrán, zabýval se v něm pomíjivostí divadla a divadlem jako „sjednocujícím gestem“. Autorkou poselství k Mezinárodnímu dni tance byla v roce 2019 egyptská tanečnice, choreografka a peda- gožka Karima Mansour. České středisko šířilo překlad poslání k tomuto svátku do divadel, na adresy členů českého střediska ITI a do médií.

Přehled činnosti Českého střediska ITI 2018

Rada českého střediska pracovala v roce 2018 v následujícím složení:
Táňa Fischerová (prezidentka), Eva Měřičková (Asociace profesionálních divadel ČR), Zdeněk Prokeš (Taneční sdružení ČR), Karel Král (Sdružení českých divadelních kritiků), František Fabián (Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků), Stanislav Dobrava (Mezinárodní unie loutkářů), Sylva Pracná (Mezinárodní organizace divadelních knihoven a muzeí), David Drozd (Teatrologická společnost a JAMU), Daniela Jobertová (Divadelní fakulta AMU), Radmila Hrdinová (Jednota hudebního divadla), Dagmar Bednáriková (Mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež), Jana Návratová (Vize tance), Šárka Maršíková (Cirqueon), Ivo Kristián Kubák (Asociace nezávislých divadel), Marta Smolíková (nezávislí), Yvonna Kreuzmannová (nezávislí)
Tajemnice českého střediska ITI: Martina Pecková Černá 

Poselství ke Světovému dni divadla (27.3.) a Mezinárodnímu dni tance (29.4.)
U příležitosti oslav 70. výročí založení Mezinárodního divadelního ústavu (International Theatre Institute) v Praze a s důrazem na mezikulturní a mezinárodní aspekty divadla a ITI vybral Exekutivní výbor pět divadelníků z pěti regionů UNESCO: Evropa, Arabské země, Afrika, Asie a Pacifik, Severní a Jižní Amerika. Autory letošního Poselství ke Světovému dni divadla jsou Simon McBurney (Spojené království), Maya Zbib (Libanon), Wèrê Wèrê Liking, (Pobřeží slonoviny), Ram Gopal Bajaj (Indie) a Sabina Berman (Mexiko). České středisko šířilo překlad poslání k tomuto divadelnímu svátku do divadel, na adresy členů českého střediska ITI a do médií. České středisko zajistilo také šíření poselství k Mezinárodnímu dni tance, jehož autorkou byla egyptská tanečnice a choreografka Karima Mansour. 

Kultura volí 2018
Již podruhé v předvolebním období zorganizovalo české středisko ITI společně s Asociací nezávislých divadel, Divadlem na cucky v Olomouci a Brnem kulturním sérii debat Kultura volí 2018 debaty s kandidujícími politiky. Debaty se zabývaly klíčovými otázkami kultury na úrovni měst a obcí před komunálními volbami. Akce Kultura volí 2018 se uskutečnila 20.9. v brněnské Kavárně Trojka, 24.9.  v olomouckém Divadle na cucky a 24.9. v pražském prostoru DUP39. Záznamy z debat jsou k dispozici na webové stránce českého střediska ITI.

Oslavy 70. výročí založení ITI
V roce 2018 si řada národních středisek ITI (International Theatre Institute / Mezinárodní divadelní ústav) připomnělo 70. výročí založení této největší mezinárodní nevládní organizace působící v oblasti scénických umění, která byla založena v roce 1948 v Praze.  České středisko u příležitosti oslav založení ITI v Praze uspořádalo následující program:

  • 14.-16.9.2018: Návštěva členů exekutivního výboru ITI na Mezinárodním festivalu Divadlo v Plzni
  • 16.9.2018: Zasedání exekutivního výboru ITI v Praze (Institut umění – Divadelní ústav)
  • 17.9.2018: Daniela Jobert, Jana Návratová, Martina Pecková Černá, Pavel Štorek: Prezentace současného českého scénického umění (Divadelní fakulta AMU)
  • 17.9.2018: Sympozium Mezinárodní divadelní ústav, cíle UNESCO a scénická umění pro 21. století (Ministerstvo kultury ČR)
  • 17.9.2018: Návštěva zahájení sezóny v Divadle Ponec

Sympozium Mezinárodní divadelní ústav, cíle UNESCO a scénická umění pro 21. století
Sympozium se konalo u příležitosti oslav 70. výročí založení této organizace. Při této příležitosti navštívilo Českou republiku 17 osobností světového divadla a tance z Evropy, Asie, Afriky a Severní Ameriky, kteří společně s českými delegáty představili veřejnosti plejádu vizí pro scénická umění 21. století ve spojení s podstatnými tématy současné globální společnosti. Tři bloky panelové diskuse se zaměřily na tato témata: „Vzdělávání ve scénických uměních“, „Práva umělců, LGBT a scénická umění“ a „Divadlo v konfliktních zónách“. Sympozium pořádalo české středisko ITI ve spolupráci s Institutem umění – Divadelním ústavem, Mezinárodním festivalem Divadlo v Plzni a Divadelní fakultou Akademie múzických umění v Praze. Uskutečnilo se dne 17. září 2018 od 13 do 18 hodin v prostorách Ministerstva kultury ČR.  

Přehled činnosti Českého střediska ITI 2017
Rada Českého střediska ITI pracovala v roce 2017 ve složení: Táňa Fischerová (prezidentka), Marta Smolíková (nezávislí, Rada uměleckých obcí), Eva Kejkrtová Měřičková (Asociace profesionálních divadel ČR), Apolena Veldová (Herecká asociace), Zdeněk Prokeš (Taneční sdružení ČR), Stanislav Doubrava (České středisko UNIMA – Mezinárodní unie loutkářů), Karel Král (Sdružení českých divadelních kritiků – České středisko AICT), František Fabián (České středisko OISTAT), Sylva Pracná (České středisko SIBMAS – Mezinárodní společnost divadelních knihoven, muzeí a archivů), Daniela Jobertová (DAMU), David Drozd (JAMU a TS), Radmila Hrdinová (Jednota hudebního divadla), Vladimír Hulec (České středisko ASSITEJ – Mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež), Yvonna Kreuzmannová (nezávislí), Šárka Maršíková (Cirqueon), Jana Návratová (Vize tance), Lenka Kolihová Havlíková (Asociace nezávislých divadel), Pavla Petrová (výkonná ředitelka) a tajemnice Martina Pecková Černá .

Pravidelnou aktivitou českého střediska ITI je překlad poselství k Mezinárodnímu dni divadla a Mezinárodnímu dni tance, které dále zprostředkuje odborné a kulturní obci v ČR. V letošním roce byly autorkami poselství francouzská herečka Isabelle Hupert a americká choreografka Trisha Brown. Poselství je dostupné mj. na internetové stránce české střediska ITI.

Letos poprvé se tři mezinárodní nevládní divadelní organizace ITI (Mezinárodní divadelní ústav), ASSITEJ (Asociace divadla pro děti a mládež) a UNIMA  (Mezinárodní unie loutkářů) dohodly  na společné oslavě  Světového dne divadla pro děti a mládež (20.3.), Světového dne loutkového divadla (21.3.) a Mezinárodního dne divadla (27.3.) do World Peformance Week. Společnou propagací  a vzájemnou podporou svých divadelních svátků chtějí zdůraznit důležitost, sílu a kouzelnou moc divadla pomáhat a kladně ovlivňovat svět dětí, mládeže i dospělých.

Na rok 2018 připadá 70. výročí založení ITI. Tato organizace s celosvětovým dosahem byla založena v Praze, a proto české středisko vyjednávalo s ústředím o podobě oslav výročí. Pražská část oslav se uskuteční v září 2018, připravuje se dále celá řada akcí v dalších světových destinacích, které se k oslavám budou vázat.

Ve dnech 17. – 22.7.2017 se konal 35. kongres ITI, který v Segovii hostilo španělské centrum ITI. Kongresu se účastnilo celkem 52 národních středisek a 5 středisek delegovalo svůj hlas. Hlavními body programu byly volby zástupců do statutárních orgánů, zpráva o činnosti jednotlivých výborů ITI a příprava oslav 70. výročí založení ITI. Za ČR se kongresu účastnila Martina Pecková Černá, tajemnice českého střediska ITI.

České středisko ITI také průběžně sleduje záležitosti týkající se kulturní politiky v ČR i v zahraničí. V roce 2017 se prostřednictvím dopisů kompetentním zástupcům vyjadřovalo k podfinancování oblasti tance a nonverbálního umění v grantovém řízení hl. m. Prahy a k výši finančních prostředků na grantová řízení a programy v oblasti živého umění pro rok 2018 MK ČR.

Přehled činnosti Českého střediska ITI 2016
České středisko ITI podobně jako v minulých letech fungovalo jako zastřešující platforma, hájící zájmy českých divadelníků, vydávající apelace a vyjádření, stanoviska k početným tuzemským kulturněpolitickým či přímo společensko-politickým událostem, jako poradní orgán ředitelky IDU a jako kontaktní místo a mediátor ve vztahu k zahraničí, resp. nejvýznamnější divadelní mezinárodní nevládní organizaci.
Rada Českého střediska ITI pracovala ve složení: Táňa Fischerová (prezidentka), Marta Smolíková (nezávislí, Rada uměleckých obcí), Eva Kejkrtová Měřičková (Asociace profesionálních divadel ČR), Zdeněk Prokeš/Jiří Pokorný (Taneční sdružení ČR), Stanislav Doubrava (České středisko UNIMA – Mezinárodní unie loutkářů), Karel Král (Sdružení českých divadelních kritiků – České středisko AICT), Simona Rybáková/František Fabián (České středisko OISTAT), Sylva Pracná (České středisko SIBMAS – Mezinárodní společnost divadelních knihoven, muzeí a archivů), Daniela Jobertová (DAMU), David Drozd (JAMU a TS), Radmila Hrdinová (Jednota hudebního divadla), Vladimír Hulec (České středisko ASSITEJ – Mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež), Yvonna Kreuzmannová (nezávislí), nově kooptované další zástupkyně sféry nezávislých: Šárka Maršíková (Cirqueon), Jana Návratová (Vize tance) a Pavla Petrová (výkonná ředitelka). V průběhu roku, ihned po svém oficiálním založení, byla oslovena nově vzniklá Asociace nezávislých divadel, aby rovněž spolupracovala v ITI a měla zde zástupce – posléze předseda AND nominoval jako reprezentantku Lenku Kolihovou Havlíkovou. Rada se sešla na dvou řádných pracovních zasedáních.

Hlavní aktivity Českého střediska: běžná agenda (korespondence s partnerskými mezinárodními centry a jejich členy, informačně-konzultační  činnost, zasílání informací, podpora petic, výzev, přání i kondolence – v r. 2016 k úmrtí dvou zakládajících členů a čelných představitelů M. Coigney a A. Weskera); spolupráce a podpora aktivit prostřednictvím reprezentantů v Radě ITI (zastoupení v grantových orgánech MK ČR, participace na výhledech podpory dle Koncepce – díky iniciativě schválen nový Program státní podpory festivalů, „hlídány“ zákony např. o veřejně prospěšných institucích v kultuře – účast na senátní debatě, rozklíčování návrhu rozpočtu MK na další rok a apelace na ministra, zároveň jednání s členy kulturního podvýboru Poslanecké sněmovny PČR (upozornění, aby nebyly nekráceny Kulturní aktivity, zejména ne na úkor festivalů a aby byla zachována podpora živého umění), členství a práce zástupců v porotě pro Ceny MK, členství v Radě uměleckých obcí a participace na jejích aktivitách apod.; Státní fond kultury ČR (zástupci Stanislav Doubrava, Karel Král) – četná jednání o další budoucnosti a oddlužení, ve spolupráci s IDU a Sdružením českých divadelních kritiků – Českým střediskem AICT – veřejná beseda na téma Současnost a budoucnost  Státního fondu kultury ČR; prostředník pro návštěvníky z partnerských středisek, informační a konzultační činnost (zasílání informací o domácích akcích a oficiálních materiálů organizace, překlady informací, nabídek, výzev k účasti); participace na aktivitách světového ITI (došlo ke stěhování GS do Šanghaje, dlouhodobé parciální fungování), přípravy na 35. světový Kongres s tématem The Nature is Our Stage, který se měl konat na přelomu května/června v brazilském Manausu – byl posléze kvůli finanční krizi organizátory zrušen, ač v té době již mnoho dílen, seminářů, konferencí i divadelních vystoupení zajištěno a připraveno; zajištění českého příspěvku pro další edici publikace ITI World of Theatre: veškerá komunikace s editory, příprava a korektury, zajištění fotografií atd. českého příspěvku o současném českém divadle; spolupráce s partnerskými centry na projektech, na akcích jednotlivých komitétů, participace na mezinárodních webových stránkách a podpora ochrany práv umělců – zveřejňování četných výzev a zejména petic, podpora úmluvy o diverzitě, podpora komitétu pro festivaly, šíření informací o dílnách, stážích apod.; český překlad a distribuce, promotion a následný monitoring Provolání k Mezinárodnímu dni divadla (27. 3., autorem ruský režisér a pedagog Anatolij Vasiljev); překlad Provolání k Mezinárodnímu dni tance (29. 4., autorem samoanský choreograf, výtvarník a režisér Sala Lemi Ponifasio); zpráva o průběhu Dne, kdy se bude tančit všude (pořádá Vize tance), informace o projektu v návaznosti na podobné iniciativy (např. Noc, kdy se tančí); participace na UNESCO Dni mateřštiny, Dni loutkového divadla (21. 3.) a Dni divadla pro děti a mládež (20. 3.).

Přehled činnosti Českého střediska ITI 2015
České středisko ITI podobně jako v minulých letech fungovalo jako zastřešující platforma hájící zájmy českých divadelníků (apelace a vyjádření k početným tuzemským kulturněpolitickým či přímo společensko-politickým událostem), poradní orgán ředitelky IDU a kontaktní místo a mediátor ve vztahu k zahraničí.
Rada Českého střediska ITI pracovala ve složení: Táňa Fischerová – prezidentka, Marta Smolíková (nezávislí, Rada uměleckých obcí), Eva Kejkrtová Měřičková (Asociace profesionálních divadel), Zdeněk Prokeš/Jiří Pokorný (Taneční sdružení ČR), Stanislav Doubrava (České středisko UNIMA – Mezinárodní unie loutkářů), Karel Král (Sdružení českých divadelních kritiků – České středisko AICT), Simona Rybáková/František Fabián (České středisko OISTAT), Sylva Pracná (České středisko SIBMAS – Mezinárodní společnost divadelních knihoven, muzeí a archivů), Daniela Jobertová (DAMU), David Drozd (JAMU a TS), Nina Vangeli (nezávislí), Radmila Hrdinová (Jednota hudebního divadla), Vladimír Hulec (České středisko ASSITEJ – Mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež), Yvonna Kreuzmannová (nezávislí) a Pavla Petrová (IDU) – výkonná ředitelka. V průběhu roku byly kooptovány: Jana Návratová (Vize tance) a Šárka Maršíková (Cirqueon). Rada se sešla na třech řádných pracovních zasedáních.

Hlavní aktivity Českého střediska: kromě běžné agendy, podpora peticí, výzev, kondolence, přání atd.; konzultační činnost (rozpočty, kulturní politika, granty, transformace divadel ad.); členství v Radě uměleckých obcí a participace na jejích aktivitách; spolupráce a podpora aktivit jednotlivých členů Rady (např. na práci v Radě pro umění ad.), apelace ad rozpočty – zejména ohledně rozpočtu na živá umění, posléze se obrátila s žádostí o zásadnější financování živého umění i na předsedu vlády a ministra financí ČR a členy parlamentního výboru pro kulturu, školství atd.; práce na odborných koncepčních materiálech (r. 2013 skončila platnost Koncepce účinnější podpory umění a v r. 2014 platnost Státní kulturní politiky) – nutnost jejich skutečné implementace – členové Rady okomentovali a zaslali připomínky k návrhu nové Státní kulturní politiky, funkčnosti Rady pro umění, boj o granty v tomto roce zejména ve znamení snahy o dosažení prostředků pro festivaly, výsledkem byl vznik samostatného grantového okruhu; nominace na Cenu MK a zastoupení v porotě; činnost členů Rady Stanislava Doubravy a Karla Krále v Radě Státního fondu kultury ČR – ta se kromě projednávání žádostí napříč uměleckými obory zabývá i hospodařením SFK: snaží se a) zabránit prodeji či snižování nájmů u nemovitostí, z jejichž nájmu získává SFK prostředky, b) o oddlužení SFK, což je kauza, která se táhne od vzniku fondu; České středisko ITI nadále funguje především jako prostředník pro návštěvníky z partnerských center, informační a konzultační činnost, zasílání informací o domácích akcích a do oficiálních materiálů organizace, případně příslušným komitétům a zainteresovaným odborníkům; spolupráce s partnerskými centry na projektech, na akcích jednotlivých komitétů, participace na mezinárodním webu a podpora ochrany práv umělců, podpora Úmluvy UNESCO o kulturní diverzitě, podpora Komitétu pro festivaly apod.; Středisko jako každý rok zajistilo český překlad a distribuci, promotion a následný monitoring (včetně zaslání reportu na GS) Provolání k Mezinárodnímu dni divadla (27. 3.), jehož autorem byl význačný polský režisér

Krzysztof Warlikowski. Poselství, resp. jeho část byla publikována v tisku, zejména však mnoho divadel je před představením četlo z jeviště a použilo ve svých propagačních materiálech atd.; díky českému překladu provolání podíl na akcích UNESCO ke Dni mateřštiny; zprostředkování Provolání k Mezinárodnímu dni tance (29. 4.), jehož autorem byla španělská hvězda flamenkového tance, choreograf a tanečník Israel Galván de los Reyes. Poselství bylo opět doprovázeno i videoukázkou, kterou Středisko na přání kopírovalo a rozesílalo, aby se mohla promítnout/použít před představením; informace

a zpráva o průběhu projektu Vize tance v ČR Den, kdy se bude tančit všude, informace o projektu v návaznosti na podobné iniciativy (např. Noc, kdy se tančí); participace na Dni loutkového divadla (21. 3.) a Dni divadla pro děti a mládež (20. 3.).

Přehled činnosti Českého střediska ITI 2014
Rada Českého střediska ITI pracovala ve složení: Táňa Fischerová – prezidentka, Marta Smolíková (nezávislí, Rada uměleckých obcí), Eva Kejkrtová Měřičková (Asociace profesionálních divadel), Zdeněk Prokeš/Jiří Pokorný (Taneční sdružení ČR), Stanislav Doubrava (České středisko UNIMA – Mezinárodní unie loutkářů), Karel Král (Sdružení českých divadelních kritiků – České středisko AICT), Simona Rybáková/František Fabián (České středisko OISTAT), Sylva Pracná (České středisko SIBMAS – Mezinárodní společnost divadelních knihoven, muzeí a archivů), Daniela Jobertová (DAMU), David Drozd (JAMU a TS), Nina Vangeli (nezávislí), Radmila Hrdinová (Jednota hudebního divadla), Vladimír Hulec (České středisko ASSITEJ – Mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež), Yvonna Kreuzmannová (nezávislí) a Pavla Petrová – výkonná ředitelka. Rada se sešla na třech řádných pracovních zasedáních, dále se scházeli v menším akčním složení zástupci Rady (např. příprava pro jednání s MK, oslovení PS PČR před projednáváním rozpočtu atd.).

Aktivity Českého střediska: členství v Radě uměleckých obcí a participace na jejích aktivitách; nominace na Cenu MK a zastoupení v porotě; nominace do rady Státního fondu kultury (Doubravka Svobodová, Stanislav Doubrava, Karel Král a prolongace působení Marty Smolíkové), prostředník pro návštěvníky z partnerských středisek, informační a konzultační činnost (zasílání informací o domácích akcích a do oficiálních materiálů organizace, případně příslušným komitétům a zainteresovaným odborníkům); veškerá domluva, příprava a korektury, zajištění fotografií atd. českého příspěvku o současném divadle pro japonskou ročenku Japan Theatre Yearbook; komunikace s editory a zajištění českého vstupu pro další edici ITI publikace World of Theatres; spolupráce s partnerskými centry na projektech, na akcích jednotlivých komitétů, participace na mezinárodním webu a podpora ochrany práv umělců, podpora Úmluvy UNESCO o kulturní diverzitě, podpora Komitétu pro festivaly apod.; český překlad a distribuce Provolání k Mezinárodnímu dni divadla (27. 3, autor jihoafrický dramatik, režisér, scénograf a performer Brett Bailey); zprostředkování Provolání k Mezinárodnímu dni tance (29. 4, autorem Mourad Mezrouki, choreograf a tanečník, proslulý prolínáním hip hopu do současného tance); zpráva o průběhu projektu Vize tance v ČR Den, kdy se bude tančit všude, informace o projektu v návaznosti na podobné iniciativy (např. Noc, kdy se tančí); participace na Dni loutkového divadla (21. 3.) a Dni divadla pro děti a mládež (20. 3.).

Přehled činnosti Českého střediska ITI 2013
Rada Českého střediska ITI pracovala ve složení: Táňa Fischerová – prezidentka, Marta Smolíková (nezávislí, Rada uměleckých obcí), Jan Burian – viceprezident, posléze jej jako oficiální delegátka Asociace profesionálních divadel vystřídala Eva Kejkrtová Měřičková, Zdeněk Prokeš/Jiří Pokorný (Taneční sdružení ČR), Stanislav Doubrava (České středisko UNIMA – Mezinárodní unie loutkářů), Petr Christov, posléze Karel Král (Sdružení českých divadelních kritiků – České středisko AICT), Simona Rybáková/František Fabián (České středisko OISTAT), Sylva Pracná (České středisko SIBMAS – Mezinárodní společnost divadelních knihoven, muzeí a archivů), Daniela Jobertová (DAMU), David Drozd (JAMU a TS), Nina Vangeli (nezávislí), Radmila Hrdinová (Jednota hudebního divadla), Vladimír Hulec (České středisko ASSITEJ – Mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež), Yvonna Kreuzmannová (nezávislí) a Pavla Petrová – výkonná ředitelka. Rada se sešla na čtyřech pracovních zasedáních.

Aktivity Českého střediska: konzultační činnost (rozpočty, kulturní politika, granty, transformace divadel, ad.); členství v Radě uměleckých obcí a participace na jejích aktivitách; participace na besedách v Senátu a poslanecké sněmovně PČR, věnovaných podpoře financování divadel, reformě správy a podpory regionálních divadel, šíření výzvy na podporu programu EU Kreativní Evropa, podpora akce We Are More – Act For Culture, UNESCO  (Úmluva o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů), umělecké vzdělávání, participace na programu Touring Artist a mobilita umělců; nominace na Cenu MK a zastoupení v porotě; zajištění českého příspěvku o současném divadle pro japonskou ročenku Japan Theatre Yearbook; komunikace s editory a zajištění českého vstupu pro  další edici ITI publikace World of Theatre; spolupráce s partnerskými centry na projektech, na akcích jednotlivých komitétů, participace na mezinárodním webu a podpora ochrany práv umělců; český překlad a distribuce Provolání k Mezinárodnímu  dni divadla (27. 3., autor Dario Fo, italský satirický dramatik, režisér, herec, skladatel a výtvarník, nositel Nobelovy ceny za literaturu za rok 1997); zprostředkování Provolání k Mezinárodnímu dni tance (29. 4., autor Lin Hwai-Min, tchajwanský choreograf a zakladatel Cloud Gate Theatre Dance Company).

Přehled činnosti Českého střediska ITI 2012
Rada Českého střediska ITI pracovala ve složení: Táňa Fischerová (prezidentka), Marta Smolíková, Jan Burian (viceprezident), Zdeněk Prokeš, Stanislav Doubrava, Petr Christov, Simona Rybáková, Sylva Pracná, Magdalena Jacková, Daniela Jobertová, David Drozd, Nina Vangeli, Radmila Hrdinová, Vladimír Hulec, Yvonna Kreuzmannová a Pavla Petrová (výkonná ředitelka). Rada se sešla na čtyřech pracovních zasedáních.

Průběžná agenda: konzultační činnost (rozpočty, kulturní politika, granty, transformace divadel), členství v Radě uměleckých obcí a participace na jejích aktivitách, spolupráce a podpora aktivit jednotlivých členů Rady (např. na práci v Radě pro umění, akci ASD Pomozte svému divadlu), překlad a šíření Provolání k Mezinárodnímu dni divadla (27. 3., John Malkovich), šíření výzvy programu EU Kreativní Evropa, nominace na Cenu MK a zastoupení v porotě, zprostředkování informací a kontaktů pro návštěvníky z partnerských středisek, informační činnost (zasílání informací o domácích akcích a do oficiálních materiálů organizace, případně příslušným komitétům a zainteresovaným odborníkům), spolupráce s partnerskými středisky na projektech a na akcích jednotlivých komitétů, participace na mezinárodních webových stránkách a podpora ochrany práv umělců, spolupráce na projektech partnerských organizací (Unie evropských divadel, Evropská divadelní konvence). Zajištění českého příspěvku o současném divadle pro japonskou ročenku Japan Theatre Yearbook. Zprostředkování Provolání k Mezinárodnímu dni tance (29. 4., Sidi Larbi Cherkaoui) a spolupráce s Vizí tance v ČR na projektu Den, kdy se bude tančit všude.

Přehled činnosti Českého střediska ITI 2011
České středisko ITI opět fungovalo jako zastřešující platforma, hájící zájmy všech českých divadelníků, poradní orgán, kontaktní místo a mediátor ve vztahu k zahraničí, tj. partner ústřední mezinárodní organizace. Rada Českého střediska se sešla v r. 2011 na čtyřech pracovních zasedáních. Na poli domácím se Středisko podílelo na konzultační činnosti, vyvíjelo tlak na MK (ad granty, rozpočty, kulturní politika, aktivita v souvislosti se Státním fondem kultury atd.). Zástupci Střediska se účastnili činnosti mj. Rady pro umění, poroty Cen MK, nově byl navržen zástupce Rady do pracovní skupiny MK pro nový autorský zákon, Středisko tradičně spolupracovalo s jednotlivými členskými asociacemi a sdruženími na jejich projektech. Středisko se angažovalo ve věci financování brněnských divadel a zejména vystoupilo proti plánovanému pozastavení činnosti brněnské opery.
Díky členství v Radě uměleckých obcí se České středisko podílelo i na jejích aktivitách. Členové Rady se aktivně účastnili odborných diskusí a konferencí, týkajících se zejména financování kultury apod.
V oblasti fungování jako domácího centra největší mezinárodní divadelní organizace plnilo zejména roli prostředníka pro návštěvníky z partnerských středisek – oboustranně informační a konzultační roli (o mezinárodních aktivitách pro doma – ať již cíleným přeposíláním a výzvami a spoluprací s konkrétními adresáty či zveřejňováním na webových stránkách, i naopak – zasíláním informací o domácích akcích zájemcům, zejména však do oficiálních materiálů ústřední organizace – GS, News atd.). Konzultační spolupráce a podpora bohemistickým teatrologům, v daném roce mj. promo a kontakty pro uvedení hry na bázi terezínských kabaretů. V závěru roku Středisko zajistilo (s následným poděkováním a přeposláním Kanceláři) kondolence představitelů NGO a četných osobností k úmrtí V. Havla, prezidenta a dramatika, ambasadora ITI.
Středisko tradičně připravilo český překlad Provolání k Mezinárodnímu dni divadla (27. 3.), jehož autorkou byla tentokrát u nás neznámá, nicméně význačná africká dramatička, režisérka, herečka a pedagožka, především však humanitární pracovnice z Ugandy Jessica A. Kaahwa. Překlad byl jako vždy distribuován do divadel, tisku apod. a Středisko se přes výše uvedené problémy snažilo zabezpečit co nejširší medializaci i aktivní účast divadel na oslavách tohoto Dne. Zařazením české verze Provolání do databáze UNESCO se České středisko připojilo k oslavám Dne mateřštiny. Středisko rovněž zprostředkovalo Provolání ke Dni tance (29. 4.), jehož autorkou byla známá belgická choreografka A. T. de Keersmaeker. České středisko vzbudilo v předcházejícím roce enormní zájem a četné ohlasy, slibující následovat tento skvělý nápad, rozšířením informace o aktivitě  Vize tance v ČR, připravené pro tento Den – speciální projekt Bude se tančit všude!, a tak letos následovala oficiální akce Tanečního komitétu ITI a mnoha dalších středisek, inspirovaná Českým střediskem, ovšem pod názvem Noc věnovaná tanci.
Sekretariát  pokračoval v konečných korekturách a další korespondenci s editory dalšího ročníku publikace World of Theatre, rovněž se vyjednal příspěvek Českého střediska o současném českém divadle pro japonskou divadelní ročenku, pro Kongres se připravil obvyklý report o činnosti a podklady pro účast a jednání českého delegáta.
Středisko nadále spolupracovalo s partnerskými středisky, zejména evropskými, na společných projektech (mimo tradičních uvádění dramatiků v rámci jejich výročí, financování divadel, stále dobíhající akce Status umělce a spolupráce evropských středisek na výzkumu mobility ad. nově – na základě několika konkrétních případů a akcí jako protestní dopis, petice apod. – žádalo UNESCO o monitoring ochrany práv umělců, který posléze vedl ke vzniku webu a společné participace na podporu perzekvovaným apod.). Středisko připravilo protestní dopisy ad situace financování kultury ve Slovinsku, zánik divadelního ústavu v Nizozemí, záchrana řeckého divadelního muzea, protest proti připravovanému tiskovému zákonu v Maďarsku a zejména personální obměně šéfa Nového divadla v Budapešti. Ve všech případech Středisko přeposílalo uvedené českému tisku za účelem  rozšíření informace a masovější podpory. Rozsáhlá byla – díky členství v komitétu – korespondence s ostatními členy Playwright´s Commitee, Communications Commitee a nadále s TECOM (Theatre Education Commitee) – pražská DAMU pokračovala ve spolupráci s představiteli J. Altschitzem a Ch. Schmalor.
Mezi běžné aktivity patřily kondolence k úmrtí význačných osobností ITI i světového divadla,  stejně jako i informování partnerů např. pro potřeby festivalů atd.
Dlouhodobý zájem o spolupráci mimo tradičních evropských středisek v tomto roce projevovalo Čínské středisko, hodlala přijet početná delegace rozličných zástupců performing arts a setkat se s kolegy, navštívit představení, školy apod., nicméně, ačkoliv zájem přijet v rámci PQ byl značný, nakonec se návštěva neuskutečnila a byla odložena.
České středisko v r. 2011 přijímalo zástupce partnerských středisek, mj. se podílelo na přijetí zahraničních návštěvníků – členů partnerských středisek v rámci PQ a přidružených doprovodných akcí, festivalu Divadlo 2011, přednášek pro české bohemisty v rámci letní školy slovanských studií aj. Nejvýznamnější bylo přijetí generálního sekretáře ITI T. Bianconeho (pro České středisko bez nákladů, jen zajištění odborného programu) v rámci PQ, které navštívil poprvé, oceňoval energii, multikulturalitu a příležitosti pro četná jednání s partnery z celého světa, z domácích se setkal s představiteli Střediska, organizátory PQ, jednal s tajemnicí (komunikace a fungování Generálního sekretariátu – adresáře středisek a převedení info webových stránek do nového formátu stále vázne; nové legitimace – České středisko se připojilo k ostatním evropským střediskům, protestujícím proti této formě; budoucí autoři Provolání; snaha o zapojení ambasadora do projektu; vyjasnění možností větší participace Českého střediska na práci jednotlivých komitétů atd. apod.). Na mezinárodním poli se podařilo zajistit účast českého reprezentanta na 33. světovém Kongresu, který se konal od 19. do 25. 9. v čínském Xiamenu s tématem Posilujíc scénická umění: cesta k xiqu – označení xiqu je často chybně zaměňováno za pekingskou operu – ta je však ve skutečnosti pouze jedním z více než 300 forem xiqu, které si setkání klade za cíl představit mezinárodním delegátům – mimo rozsáhlé přehlídky národních představení, místních škol, mnoha workshopů, dílen, symposií byl program tvořen mnoha jednáními jednotlivých středisek a komitétů ITI, na nichž náš reprezentant nemohl logicky participovat vzhledem k simultaneitě – zúčastnil se panelové diskuse na téma Podpora živého umění a prezentace odborné divadelní literatury, během které uvedl i aktivity Divadelního ústavu, přičemž o českou divadelní literaturu jevili účastníci velký zájem (dále se účastnil zasedání Generálního shromáždění organizace, vč. voleb nového statutárního orgánu). Český reprezentant vystoupil jménem Střediska v rámci tzv. Motions s pozváním města Plzně pro uspořádání oficiálních jednání organizace v rámci roku Evropského hlavního města kultury 2015. Valné shromáždění pozvání přijalo s porozuměním a zájmem a schválilo je v rámci závěrečné zprávy. Podrobnosti bude nutné samozřejmě dojednat v dalších letech.

Přehled činnosti Českého střediska ITI 2010
České středisko ITI opět fungovalo jako zastřešující platforma, hájící zájmy všech českých divadelníků,  poradní orgán, kontaktní místo a mediátor ve vztahu k zahraničí, tj. partner ústřední mezinárodní organizace. Rada Českého střediska ITI se sešla v r. 2010 na šesti pracovních zasedáních.
Na poli domácím se Středisko podílelo na konzultační činnosti, vyvíjelo tlak na MK (ad granty, rozpočty, kulturní politika, aktivita ad Státní fond kultury atd.). Zástupci střediska se účastnili práce mj. Rady pro umění, poroty Cen MK, nově byla navržena předsedkyně Českého střediska do Národní komise UNESCO, Středisko tradičně spolupracovalo s jednotlivými členskými asociacemi a sdruženími na jejich projektech.
Díky členství v Radě uměleckých obcí se České středisko podílelo i na jejích aktivitách. Členové Rady se aktivně účastnili odborných diskusí a konferencí, týkajících se zejména financování kultury apod. (kultura a vláda, návrhy do programového prohlášení nové vlády v oblasti kultury aj.); těsně před volbami 19. 5. uspořádalo České středisko v Malém sále IDU kulatý stůl s názvem Stát a kultura, který se věnoval problematice financování kultury ze strany státu s důrazem na témata: 1 % na kulturu, granty a prioritní akce – pozváni byli zástupci  politických stran, odborníci a novináři.
V oblasti fungování jako domácího centra největší mezinárodní divadelní organizace plnilo zejména roli prostředníka pro návštěvníky z partnerských středisek – oboustranně informační a konzultační roli (o mezinárodních aktivitách pro doma – ať již cíleným přeposíláním a výzvami a spoluprací s konkrétními adresáty či zveřejňováním na webových stránkách, i naopak – zasíláním informací o domácích akcích zájemcům, zejména však do oficiálních materiálů ústřední organizace – GS, News atd.).
Středisko tradičně připravilo český překlad Provolání k Mezinárodnímu dni divadla (27. 3.), jehož autorkou byla tentokrát význačná – i u nás z mnoha filmových rolí značně známá – britská herečka Judi Dench. Překlad byl distribuován do divadel, tisku apod. a Středisko se snažilo zabezpečit co nejširší propagaci i aktivní účast divadel na oslavách. Zařazením české verze Provolání do databáze UNESCO se České středisko připojilo k oslavám Dne mateřštiny. Středisko rovněž zprostředkovalo Provolání ke Dni tance (29. 4.), jehož autorem byl argentinský tanečník Julio Bocca. České středisko vzbudilo v předcházejícím roce enormní zájem a četné ohlasy, slibující následovat tento skvělý nápad, rozšířením informace o aktivitě  Vize tance v ČR, připravené pro tento Den – speciální projekt Bude se tančit všude!
Sekretariát pokračoval v konečných korekturách a korespondenci s editory dalšího ročníku publikace World of Theatre, rovněž byl vyjednán příspěvek Českého střediska o současném českém divadle pro japonskou divadelní ročenku.
Středisko nadále spolupracovalo s partnerskými středisky, zejména evropskými, na společných projektech (výzkum o uvádění dramatiků v rámci jejich výročí, participace na maďarském výzkumu o financování divadel, stále dobíhající akce Status umělce a spolupráce evropských středisek na výzkumu mobility ad.). S Rakouským střediskem se jednalo o spolupráci na baletním semináři, s Rumunským střediskem o edukačních dílnách a se Slovinským střediskem o možné spolupráci na semináři s tématem národní drama (zejména míněno pro jazykově minoritní oblasti). Středisko připravilo a podpořilo grant pro Maďarské středisko na mezinárodní konferenci o Národním divadle.
Rozsáhlá byla – díky členství v Komitétu – korespondence s ostatními členy Playwright´s Commitee, Communications Commitee a nadále s TECOM (Theatre Education Commitee) – na pražské DAMU pokračoval dalším dílem workshop představitelů J. Altschitze a Ch. Schmalor.
Mezi běžné aktivity Střediska patřila podpora partnerských středisek (petice na zachování divadel v Salamance a Wuppertalu, podpora a podíl na rozšíření informace o masovější podpoře na obranu před zrušením italské ETA), kondolence k úmrtí význačných osobností i informování partnerů např. pro potřeby festivalů atd.
Dlouhodobý zájem o spolupráci mimo tradičních evropských středisek v tomto roce projevovalo Čínské středisko, hodlala přijet početná delegace rozličných zástupců performing arts a setkat se s kolegy, navštívit představení, školy apod. – nicméně, vzhledem k záplavám byla cesta odvolána, resp. odročena na r. 2011.
České středisko v r. 2010 pouze přijímalo zástupce partnerských středisek, mj. se podílelo na přijetí zahraničních návštěvníků festivalu Divadlo 2010 (resp. showcase, produkované IDU, přednáškách pro české bohemisty v rámci letní školy slovanských studií aj.). Po letech se konečně podařilo prosadit udělení medaile MK Artis Bohemiae Amicis francouzské teatroložce D. Montmartre.

Přehled činnosti Českého střediska ITI 2009
České středisko ITI je platformou, která se podílí na konzultační činnosti pro MK, vyjadřuje se k rozpočtu, grantům, kulturní politice MK apod. V r. 2009 se zabývalo problematikou pražského financování kultury (grantové komise, víceleté granty, audity divadel), vyjadřovalo se k problémům, souvisejícím s novelami zákonů atp. ITI spolupracovalo s jednotlivými členskými asociacemi na jejich projektech. Díky členství v Radě uměleckých obcí se České středisko podílelo i na jejích aktivitách. Členové rady se aktivně účastnili odborných diskusí a konferencí, týkajících se zejména financování kultury apod. (Umění, kultura a kreativní ekonomika, červen 2009; Financování a hodnocení divadel v ČR, říjen 2009). Středisko poskytlo svou oficiální záštitu Baletní soutěži Brno. Rada se v průběhu roku sešla na pěti pracovních zasedáních.
České středisko plnilo také roli prostředníka pro návštěvníky z partnerských center. Středisko tradičně připravilo český překlad Provolání k Mezinárodnímu dni divadla (27. 3.), jehož autorem byl význačný brazilský dramatik, teoretik, režisér a tvůrce Divadla utlačovaných Augusto Boal. Překlad byl distribuován do divadel, tisku apod. a Středisko se snažilo zabezpečit co nejširší propagaci i aktivní účast divadel na oslavách. Zařazením české verze Provolání do databáze UNESCO se České středisko připojilo k oslavám Dne mateřštiny. Středisko rovněž zprostředkovalo Provolání ke Dni tance (29. 4.), jehož autorem byl britský tanečník a choreograf bangladéšského původu Akram Khan. V ČR byla Dni tance věnována akce v rámci 15. ročníku festivalu Taneční platformy. Sekretariát zajistil příspěvek do dalšího ročníku edice World of Theatre (Communications Commitee ITI) – analýzu divadelní situace v Česku za sezóny 2007/8 a 2008/9, odborný překlad, včetně následných korektur, a další korespondenci s editory.
Středisko nadále spolupracovalo s partnerskými středisky, zejména evropskými, na společných projektech. Německá iniciativa vyvrcholila květnovým pracovním zasedáním Performing Arts Report v Berlíně se zaměřením na problematiku mobility a statutu umělce. Za ČR se zúčastnila výkonná ředitelka Střediska P. Petrová a místopředseda Rady J. Burian. S Rakouským střediskem se jednalo o spolupráci na baletním semináři, s Rumunským střediskem o edukačních dílnách a se Slovinským střediskem o možné spolupráci s IDU v rámci připravované výstavy fotografií. Středisko připravilo a podpořilo grant pro Maďarské středisko na mezinárodní konferenci o Národním divadle.
Rozsáhlá byla – díky členství v komitétu – korespondence s ostatními členy Playwright´s Committee. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků se sice nepodařilo osobně participovat na zasedání Komitétu, nicméně veškeré aktivity – zejména vyhlášení dalšího ročníku mezinárodní dramatické soutěže – Středisko finančně pokrylo.
V květnu 2009 se v Praze uskutečnilo na pozvání Českého střediska pracovní zasedání TECOMu (Theatre Education Committee ITI) v rámci účasti členů výboru na sympoziu The Arts of Dialogue, pořádaném DAMU při festivalu Zlomvaz.
Mezi běžné aktivity Střediska patřila podpora partnerských center (běloruské divadlo, podpora zachování slovinského divadla v Terstu atd.), kondolence rodinám význačných osobností (Boal, Zadek, Bausch aj.) i informování partnerů např. o výzkumu uvádění her dramatiků, jejichž výročí se bude slavit apod.
České středisko vyslalo I. Lexovou na festival Kontakt v Toruni, neboť partnerské Polské středisko udílí vždy u příležitosti Světového dne divadla svou hlavní Cenu St. I. Witkiewicze a za r. 2009 se rozhodlo ji udělit za vynikající výsledky v propagaci polské kultury ve světě právě dramaturgyni a překladatelce I. Lexové, která cenu převzala na tomto mezinárodním divadelním festivalu 28. 5. z rukou prof. E. Krasinského. Toto prestižní ocenění je udělováno od r. 1983 a získává je cizinec, který se profesionálně zabývá výzkumem historie polského divadla a dramatu nebo organizuje prezentace polského divadelního umění na mezinárodním fóru. Cena zahrnuje několikadenní pobyt v Polsku, udělení diplomu a výtvarného díla polského umělce.

Přehled činnosti Českého střediska ITI 2008
České středisko ITI je platformou, která se podílí na konzultační činnosti pro MK, vyjadřuje se k rozpočtu, grantům, kulturní politice MK apod. V letošním roce také zaujala stanoviska ve formě prohlášení a protestních dopisů k novému grantovému systému hl. m. Prahy a plánu na transformaci pražských divadel, posléze ke složení komise i dalším problémům. ITI spolupracovalo s jednotlivými členskými asociacemi na jejich projektech. Díky členství v Radě uměleckých obcí se České středisko podílelo i na jejích aktivitách. Středisko poskytlo svou oficiální záštitu festivalu Labyrinty herectví. Rada se sešla na pěti pracovních zasedáních.
České středisko ITI plnilo také roli prostředníka pro návštěvníky z partnerských center. Středisko tradičně připravilo český překlad Provolání k Mezinárodnímu Dni divadla, jehož autorem byl význačný kanadský divadelník Robert Lepage, jeho distribuci a propagaci; následně byla zpracována zpráva o oslavách v ČR. Zařazením české verze do databáze se připojilo k oslavám UNESCO Dne mateřštiny, rovněž tak zprostředkovalo a propagovalo Provolání choreografky Gladys Faith Agulhaas ke Dni tance (29. 4.).
Sekretariát zajistil příspěvek do dalšího ročníku edice ITI World of Theatre – analýzu divadelní situace v Česku za sezóny 2005/6 a 2006/7, odborný překlad, vč. následných korektur do požadovaných jazyků, a další korespondenci s editory. Na základě dohody s Japonským střediskem České středisko připravilo článek o současném českém divadle, přeložilo jej do angličtiny a spolu s fotografiemi poskytlo k vydání v Japan Theatre Yearbook.
České středisko zprostředkovalo nabídku partnerského Německého střediska k překladatelskému workshopu a Rakouského střediska k baletnímu workshopu. Podílelo se také na přípravě zastoupení českých umělců při speciálních dílnách, pořádaných při světovém Kongresu v Madridu, rovněž předávalo další informace a pozvání na různé mezinárodní akce či zpracovávalo doporučení.
Úspěchem byla účast českého zastoupení v mezinárodní soutěži Music Theatre Now, pořádané Hudebním komitétem. Mezi více než 200 přihlášenými umělci byl oceněn J. Adámek, který byl vyslán Střediskem na pracovní zasedání laureátů, pořádané Německým střediskem v Berlíně.
Za podnětnou a zřejmě do budoucna pokračující lze označit iniciativu Německého střediska, které jakožto představitel evropských středisek ITI vybídlo k participaci na jejich projektu, jehož první fází je důkladné připomínkování dotazníku zaměřeného na socio-právní postavení umělce. V dalších letech by měl být projekt řešen společně. České středisko připravilo rozsáhlý komentář s připomínkami a náměty.
České středisko přijalo zahraniční představitele partnerských středisek. Řada zahraničních hostů se zúčastnila prvního ročníku Přehlídky současného českého divadla Czech Theatre Showcase a bilaterálních jednání o vzájemné spolupráci, výměně materiálů, společných projektech atd. (Azman, Semil, Lakos, Turčinović, Kurteva, Schmalor).
V roce 60. výročí založení mezinárodní organizace se nepodařilo uspořádat obvyklé desetileté setkání v Praze, nicméně mimořádnou událost připomenul Kongres v Madridu, jehož se tentokrát zúčastnila česká delegace. Byla připravena obvyklá zpráva a ve spolupráci s GS i Poselství V. Havla, jakožto jednoho z tzv. ambasadorů světového divadla, delegátům. Uskutečnila se také četná jednání o užší spolupráci (např. na nově proponovaném Komitétu pro divadelní festivaly, Komunikačním komitétu ad.), tradiční zastoupení v TECOMu, na němž členka Rady Českého střediska aktivně pracovala na projektech Edukačního výboru, vč. přípravy zasedání při festivalu Zlomvaz v Praze v r. 2009.

Přehled činnosti Českého střediska ITI 2007
Rada Českého střediska ITI pracovala ve složení: předsedkyně Táňa Fischerová, místopředseda Jan Burian (Asociace profesionálních divadel ČR), posléze dále členové: Jiří Hanák (Herecká asociace), Stanislav Doubrava (České středisko UNIMA – Mezinárodní unie loutkářů), Zdeněk Prokeš (Taneční sdružení ČR), Radmila Hrdinová (Jednota hudebního divadla), Barbara Tůmová (DAMU), Barbara Topolová (Sdružení českých divadelních kritiků – České středisko AICT), Simona Rybáková (Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků), Margita Havlíčková (Teatrologická společnost), Vladimír Hulec (České středisko ASSITEJ – Mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež), Libuše Čížková (České středisko SIBMAS – Mezinárodní společnost divadelních knihoven, muzeí a archivů), David Drozd (JAMU), Nina Vangeli, Marta Smolíková, Yvonna Kreuzmannová – zástupkyně nezávislé sféry, Ondřej Černý (Divadelní ústav, výkonný ředitel Českého střediska ITI; posléze Eva Žáková jako pověřená ředitelka Institut umění – Divadelního ústavu).
Rada se sešla na sedmi pracovních zasedáních a České středisko opět fungovalo na poli domácím jako střešní platforma, podílející se na konzultační roli pro MK (prohlášení ke snížení rozpočtu, spolupráce na vytváření metodického pokynu k manažerským konkurzům v divadlech apod.) a hl. m. Prahu (vyjádření ke spolupráci na implementaci grantového systému, posléze ke změně grantových kritérií, složení komise ad.), vyjadřovalo se dále k mnoha palčivým problémům, spolupracovalo s jednotlivými členskými asociacemi na jejich projektech (např. APD na mezinárodní konferenci PEARL v Praze), jakož i díky členství v Radě uměleckých obcí se podílelo na jejích aktivitách.
V oblasti fungování jako domácího centra největší mezinárodní divadelní organizace plnilo zejména roli prostředníka pro návštěvníky z partnerských středisek – oboustranně informační a konzultační roli (o mezinárodních aktivitách pro doma a naopak). Středisko tradičně připravilo český překlad Provolání k Mezinárodnímu Dni divadla (27. 3., autorem šejk Al Qasimi), jeho distribuci a propagaci, jakož i zpětnou zprávu o oslavách v ČR, zařazením české verze do databáze se připojilo k  oslavám UNESCO Dne mateřštiny, rovněž tak zprostředkovalo a promotovalo Provolání choreografky Sashi Waltz k Mezinárodnímu dni tance (29. 4.).
Sekretariát zajistil příspěvek do dalšího ročníku edice ITI World of Theatre – analýzu divadelní situace v Česku za sezóny 2005/6 a 2006/7, odborný překlad, vč. následných korektur do požadovaných jazyků a další korespondenci s editory.
České středisko zprostředkovalo nabídku partnerských středisek: německého k překladatelskému workshopu a rakouského k baletnímu workshopu, rovněž předávalo další informace apod., pozvání na různé mezinárodní akce, doporučovalo ad.
V rámci PQ 07 vedli představitelé Českého střediska jednání o další spolupráci (zejména s ohledem na příští rok a přípravu Kongresu světové organizace a oslav výročí jejího založení) s M. Beilharzem, prezidentem ITI a členem mezinárodní jury UNESCO; jednání byla však vedena i s ohledem na propagaci českého divadla na festivalu Neue Stücke honorární prezidentkou M. Coigney a především generální sekretářkou J. Walpole. V rámci PQ se uskutečnila řada dalších bilaterálních jednání s přítomnými představiteli partnerských národních středisek či komitétu ITI (představitelé TECOM na Scenofestu PQ). Členka Rady Českého střediska aktivně pracovala na projektech Edukačního výboru, vč. semináře a workshopů v Benátkách.

Přehled činnosti Českého střediska ITI 2006
Rada Českého střediska ITI pracovala ve složení: předsedkyně Táňa Fischerová, místopředseda Jan Burian (Asociace profesionálních divadel ČR), posléze dále členové: Jiří Hanák (Herecká asociace), Stanislav Doubrava (České středisko UNIMA – Mezinárodní unie loutkářů), Zdeněk Prokeš (Taneční sdružení ČR), Radmila Hrdinová (Jednota hudebního divadla), Barbara Tůmová (DAMU), Barbara Topolová (Sdružení českých divadelních kritiků – České středisko AICT), Simona Rybáková (Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků), Ladislava Petišková, resp. Margita Havlíčková (Teatrologická společnost), Vladimír Hulec (České středisko ASSITEJ – Mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež), Jarmila Svobodová, posléze v průběhu roku Libuše Čížková (České středisko SIBMAS – Mezinárodní společnost divadelních knihoven, muzeí a archivů), David Drozd (JAMU), Nina Vangeli, Marta Smolíková, Yvonna Kreuzmannová – zástupkyně nezávislé sféry, Ondřej Černý (Divadelní ústav, výkonný ředitel Českého střediska). Rada se v průběhu roku sešla na pěti řádných pracovních zasedáních.
Činnost Českého střediska lze rozčlenit na domácí a zahraniční.
Na domácím poli se České středisko nadále snažilo etablovat jakožto vrcholný zastřešující orgán divadelní obce v ČR a podílet se na řešení zásadních problémů české divadelní kultury v současnosti – jako hlavní téma své tuzemské činnosti pro r. 2006 Rada nadále stanovila především program „více peněz na kulturu“.
V rámci vnitřní činnosti se Rada v minulém roce – jako poradní orgán ředitele DÚ – vyjadřovala k práci DÚ, zejména na poli promotion českého divadla, ve spolupráci s odborným týmem DÚ a odbory k novele Zákoníku práce ad. Reprezentanti Rady se dále angažovali v problému financování divadel (zejména v kauze státního rozpočtu v kapitole MK, Zákon o veřejné podpoře umění, grantová politika jak MK, tak hl. m. Prahy), účastnili se akcí Iniciativy za kulturu a prosazovali analytické materiály, připravené DÚ – Koncepci účinnější podpory umění jakož i další materiály – připomínky k návrhu Kulturní politiky, náměty pro projekty v době předsednictví EU. Rada participuje na práci pracovní skupiny k implementaci UNESCO Úmluvy o ochraně a podpoře rozmanitosti kultur. Zástupci Rady se potom prezentují v četných expertních komisích, konkurzních výborech ad., jakož i v odborných porotách ad. Podstatné bylo rozvíjení spolupráce s Radou uměleckých obcí a společná participace na jejích projektech.
Jako každý rok České středisko připravilo oslavy Mezinárodního dne divadla – zajistilo literární překlad Provolání, jehož autorem byl tentokrát mexický dramatik Victor Hugo Rascón Banda, a rozeslalo je do všech českých divadel, jakož i tisku, tak, aby s ním 27. 3. byli seznámeni návštěvníci divadel, čtenáři denního tisku apod., v Českém rozhlase opět proběhl tento den tematizovaný divadelně, v mnoha českých divadlech následovaly loňské inspirace a uspořádaly pro své diváky v tento svátek „den otevřených dveří“, často komponovaný jako program, spojený s prohlídkou zákulisí divadla. Významně byl tento divadelnický svátek zmíněn při udílení Cen Thálie v Národním divadle. Generálnímu sekretariátu byly poté zaslány veškeré ohlasy a dokumentace události. Tento rok byl rovněž výrazněji než jindy kladen důraz na promotion Mezinárodního dne tance (29. 4.), resp. Provolání, které bylo rozsáhle avizováno tisku a specializovaným divadlům, neboť autorem byl kambodžský král Norodom Sihamoni, jehož oficiální podzimní návštěva byla připravována a zejména vzhledem k jeho důvěrnému vztahu k ČR, kde vyrůstal a kde má stále mnoho přátel. V rámci spolupráce ITI a UNESCO se České středisko podílelo též na oslavě Světového dne mateřského jazyka, a to tradičně jeho anoncí a na mezinárodních webových stránkách obou organizací též uplatněním českých překladů Provolání.
České středisko poskytlo záštitu mezinárodnímu festivalu divadelních škol Setkání/Encounter, pořádanému JAMU Brno, rovněž však nově konstituovanému festivalu Labyrinty herectví, připravovanému studenty olomoucké univerzity. Spolupracovalo s partnerskými středisky na mezinárodních akcích a korespondovalo ohledně účasti českých delegátů (ibsenovský festival a symposium v bangladéšské Dháce, konference o národních divadlech v Moskvě – na poslední chvíli nerealizovaná), připravilo článek – analýzu současného českého divadla posledních tří let pro publikaci World of Theatre, včetně fotografií a odborného překladu. Ke Kongresu byl aktualizován komentovaný adresář. Parciální, nicméně nepominutelnou činností Střediska se stala korespondence s generálním sekretariátem organizace jakož i ostatními partnerskými středisky, zejména ohledně četných vyjádření podpor, přímluv, kondolencí apod. (nabídka pomoci běloruským studentům, vyloučeným ze studia za účast na demonstraci, připojení k protestu proti zacházení s nepálskými protestujícími divadelníky, připojení k výzvě na zachování Vlámského centra, Studia A. Vasiljeva ad.).
Nejvýznamnější akcí bylo zajištění účasti české delegace na 31. mezinárodním Kongresu ITI, který se konal od 22. do 29. 5. ve filipínské Manile, spolu s Konferencí, Generálním shromážděním, zasedáním jednotlivých odborných komitétů a v neposlední řadě i Divadelní olympiádou – přehlídkou divadelních škol a festivalem místních představení. Českými reprezentanty byli členové Rady J. Burian (oficiální delegát) a B. Tůmová, nominována do Edukačního komitétu. Sekretariát rovněž kooperoval s filipínskými organizátory Kongresu na pozváních dalších oficiálních hostů – L. Smočka a V. Havla, jehož pozdravné Poselství nakonec zaznělo v zahajovací slavnostní části Kongresu.
Na domácích stránkách Střediska, především však prostřednictvím webových stránek www.divadlo.cz a bulletinu Informační servis DÚ České středisko zveřejňovalo zejména aktuální výzvy a informace o konkurzech, akcích, stážích, festivalech, hostování, resp. možnostech spolupráce a výměny apod. Sekretariát rovněž předával a zprostředkovával informace a kontakty o aktivitách partnerských středisek, vystavoval legitimace a prodlužoval jejich platnost českým divadelníkům, cestujícím do zahraničí, partnerským střediskům v zahraničí potom dopisem avizoval jejich příjezd a žádal o pomoc se zajištěním odborného programu, jakož i vstupenek/vstupu na představení. Středisko poskytovalo ústní i písemné informačně-konzultační služby partnerským střediskům jakož i jednotlivcům, obracejícím se jménem ITI, žadatelům o kontakty a informace, rešerše apod., rovněž tak zajistilo obvyklý servis zahraničním návštěvníkům (základní informace, kontakty, výběr, resp. doporučení programu a případné zajištění vstupu na představení, materiály, dojednání schůzek atd.).

Přehled činnosti Českého střediska ITI 2005
Rada Českého střediska ITI pracovala ve složení: předsedkyně Táňa Fischerová, místopředseda Jan Burian (Asociace profesionálních divadel ČR), posléze dále členové: Jan Teplý, resp. Jiří Hanák (Herecká asociace), Stanislav Doubrava (České středisko UNIMA – Mezinárodní unie loutkářů), Zdeněk Prokeš (Taneční sdružení ČR), Radmila Hrdinová (Jednota hudebního divadla), Barbara Tůmová (DAMU), Barbara Topolová (Sdružení českých divadelních kritiků – České středisko AICT), Simona Rybáková (Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků), Ladislava Petišková (Teatrologická společnost), Vladimír Hulec (České středisko ASSITEJ – Mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež), Jarmila Svobodová (České středisko SIBMAS – Mezinárodní společnost divadelních knihoven, muzeí a archivů), David Drozd (JAMU), Nina Vangeli, Marta Smolíková, Yvonna Kreuzmannová – zástupkyně nezávislé sféry, Ondřej Černý (Divadelní ústav, výkonný ředitel Českého střediska). Rada se v průběhu roku sešla na šesti řádných pracovních zasedáních, jedno mimořádné zasedání se konalo v užší pracovní skupině ohledně financování divadelních aktivit z rozpočtu MK.
Činnost Českého střediska lze rozčlenit na domácí a zahraniční.
Na domácím poli se České středisko snažilo etablovat jakožto vrcholný zastřešující orgán divadelní obce v ČR a podílet se na řešení či alespoň formulování zásadních problémů současné české divadelní kultury – jako hlavní téma své tuzemské činnosti pro r. 2006 si Rada stanovila program „více peněz na kulturu“.
V rámci vnitřní činnosti se Rada Českého střediska v minulém roce – zejména jako poradní orgán ředitele DÚ – vyjadřovala k práci DÚ, zejména na poli promotion českého divadla, ve spolupráci s odborným týmem DÚ a odbory k novele Zákoníku práce ad. Reprezentanti Rady se nadále angažovali v problému financování divadel (1, resp. 3 procenta HDP na kulturu, Zákon o veřejné podpoře umění, grantová politika), účastnili se akcí Iniciativy pro kulturu a schválili analytické materiály, připravené DÚ – zejména Koncepci účinnější podpory umění jakož i další materiály (srovnávací studie, konference o vícezdrojovém financování apod.).
Středisko oficiálním dopisem podpořilo výzvu na zachování dramatické výchovy na školách. Členka Rady, místopředsedkyně N. Vangeli, působila jako delegátka ITI v porotě Cen MK za přínos v oblasti divadla. Podstatné bylo rozvíjení spolupráce s Radou uměleckých obcí a společná participace na jejích projektech.
Jako každý rok České středisko připravilo oslavy Mezinárodního dne divadla – zajistilo překlad Provolání, jehož autorkou byla významná francouzská režisérka Ariane Mnouchkine, a rozeslalo je do všech českých divadel, jakož i tisku, tak, aby s ním 27. 3. byli seznámeni návštěvníci divadel, čtenáři denního tisku apod., v Českém rozhlase opět proběhl tento den tematizovaný divadelně, v mnoha českých divadlech následovaly loňské inspirace a uspořádaly pro své diváky v tento svátek „den otevřených dveří“, často komponovaný jako program, spojený s prohlídkou zákulisí divadla. Významně byl tento divadelnický svátek zmíněn při udílení Cen Thálie v Národním divadle. Generálnímu sekretariátu byly poté zaslány veškeré ohlasy a dokumentace této události. Rovněž Mezinárodní den tance (29. 4.), resp. Provolání japonské Miyako Yoshidy byl avizován tisku a specializovaným divadlům. V rámci spolupráce ITI a UNESCO se České středisko podílelo též na oslavě Světového dne mateřského jazyka, a to tradičně jeho anoncí a na mezinárodních webových stránkách obou organizací též uplatněním českých překladů Provolání.
České středisko poskytlo záštitu mezinárodnímu festivalu divadelních škol Setkání/Encounter, pořádanému JAMU Brno. Spolupracovalo s partnerskými středisky na mezinárodních akcích a korespondovalo ohledně účasti českých delegátů (setkání středoevropských ředitelů středisek, ibsenovský festival a symposium, účast na mezinárodním překladatelském workshopu při festivalu Neue Stücke v Mülheimu, zprostředkování kontaktů a odborná pomoc při pobytu skupiny studentů divadelní vědy v Řecku), připravilo článek o současném českém divadle posledních čtyř let pro japonskou ročenku, včetně fotografií, na domácích stránkách, na nichž, jakož i na stránkách serveru www.divadlo.cz a bulletinu Informační servis DÚ, zveřejňovalo zejména aktuální výzvy a informace o konkurzech, akcích, stážích, festivalech, hostování, resp. možnostech spolupráce a výměny apod. Sekretariát předával a zprostředkovával informace a kontakty o aktivitách partnerských středisek, vystavoval legitimace a prodlužoval jejich platnost českým divadelníkům, cestujícím do zahraničí, partnerským střediskům v zahraničí potom dopisem avizoval jejich příjezd a žádal o pomoc se zajištěním odborného programu, jakož i vstupenek/vstupu na představení. Středisko poskytovalo ústní i písemné informačně-konzultační služby partnerským střediskům jakož i jednotlivcům obracejícím se jménem ITI, žadatelům o kontakty a informace, rešerše apod., rovněž tak zajistilo obvyklý servis zahraničním návštěvníkům (základní informace, kontakty, výběr, resp. doporučení programu a případné zajištění vstupu na představení, materiály, dojednání schůzek atd.).

Stručný přehled činnosti Českého střediska ITI 2002–2004
Činnost Českého střediska ITI lze rozčlenit na činnost vnitřní, domácí a ve vztahu k zahraničí.
Na domácím poli se České středisko snažilo etablovat jako vskutku vrcholný zastřešující orgán divadelní obce v ČR a podílet se na řešení, či alespoň formulování, zásadních problémů současné české divadelní kultury. Zároveň se pokoušelo co nejvíce zveřejnit své postavení a novou roli, ať již na tiskové konferenci, uskutečněné u příležitosti Mezinárodního dne divadla, či prezentací svých názorů a hájením zájmů divadelního oboru.
Tak se vyjadřovalo zejména k pražské transformaci divadelní sítě, rušení divadelních fondů, financování divadel, včetně problematiky nové klasifikace pracovních sil a zachování stávajících, včetně speciálních grantových programů na podporu výjezdů a vydávání odborného tisku. Jakožto poradní orgán ředitele DÚ se vyjadřovalo ke koncepci rozvoje DÚ na příští léta, k závěrečné zprávě PQ 03, k připomínkám návrhu Zákona o kultuře a rovněž ve spolupráci s odbory k novele Zákoníku práce, která zejména pro uzavírání smluv v oblasti divadla je problematická. Reprezentanti Rady se účastnili četných jednání s představiteli Magistrátu hl. m. Prahy a MK. Podstatné bylo připojení ITI k petici proti rušení fondů na podporu kultury, neboť tímto krokem byla rovněž navázána kooperativní spolupráce s Radou uměleckých obcí, včetně účasti na jejích dalších akcích. Nejvýraznější akcí bylo uspořádání celodenní konference-veřejné panelové diskuze Stát pro umění 21. století v Poslanecké sněmovně PČR za účasti představitelů MK, poslanců i senátorů ad. o potřebnosti zákona na podporu kultury, problémech legislativy, financování performing arts. Záznam diskuze byl umístěn na webových stránkách Českého střediska spolu s výzvou k následné internetové polemice.
Každý rok České středisko rovněž připravovalo oslavy Mezinárodního dne divadla (27. 3.) – zajistilo literární překlad Provolání (autory byli indický dramatik Girish Karnad, následující rok významný německý dramatik Tankred Dorst a následně egyptská dramatička Fathia El Assal) a rozeslalo je do všech českých divadel jakož i tisku; na budově DÚ visel dvojjazyčný transparent. Díky tradiční spolupráci proběhl v Českém rozhlase celodenní „divadelní“ den a při udílení Cen Thálie v Národním divadle byla zmíněno, že jsou předávány právě při příležitosti tohoto mezinárodní svátku. Rovněž v magazínu České televize, věnovaném divadlu, se vždy objeví zmínka či jiná upoutávka (kvízová otázka) k tomuto Dni. Mnohá česká divadla postupně následovala loňské inspirace a výzvy Českého střediska a uspořádala pro své návštěvníky, včetně dopoledních návštěv školních tříd, „dny otevřených dveří“, komponované jako zábavná ilustrovaná prohlídka divadla, resp. zákulisí, s výkladem a následované programem o práci všech, nejen uměleckých, ale i technických a provozních složek divadla. Středisko rovněž distribuovalo Zdravici k Mezinárodnímu dni tance (29. 4.) a naléhavou Výzvu k míru prezidenta ITI Manfreda Beilharze. O všech akcích, resp. jejich průběhu, byla následně zaslána dokumentace a veškeré ohlasy Generálnímu sekretariátu ITI do Paříže.
Z mezinárodních akcí se zástupce Českého střediska, místopředseda J. Burian, zúčastnil Kongresu ITI v Aténách, kde přednesl zdravici prezidenta V. Havla, členka edukační komise B. Tůmová z pražské DAMU se zúčastnila workshopu a symposia v Sibiu při UNESCO Chair. Opět – díky skvělé kooperaci s Rakouským střediskem – mohli naši mladí nadějní tanečníci participovat na letních kurzech ve Wolfseggu. Středisko poskytlo záštitu mezinárodnímu festivalu divadelních škol Setkání/Encounter v Brně a 1. mezinárodní baletní soutěži Brno 2003. Na závěr nutno zmínit dvě nejvýznamnější „akce“, na nichž České středisko v posledním období pracovalo, ač se netýkaly přímo jeho činnosti, dotýkaly se všech českých divadelníků – jde jednak o kampaň na pomoc českým divadlům postiženým katastrofálními povodněmi a potom o ojedinělou světovou přehlídku a setkání divadelníků PQ 03. Ostatně, čelní představitelé ITI, jako např. A. L. Perinetti (působil jako předseda mezinárodní poroty), M. Coigney ad. (zástupci partnerských středisek – recipročně přijaty dvě delegátky Polského střediska) byli hosty DÚ, ale i mnozí další účastníci jakož i vystavující se prostřednictvím setkání s představiteli Českého střediska, i osobních konzultací, jednak účastnili této akce, jednak získali podrobnější, jejich odborným zájmem směrované informace, kontakty, setkání, návštěvy divadel apod.
Středisko tradičně participovalo na přípravě českého článku pro světovou publikaci World of Theatre, snažilo se co nejlépe zkorigovat údaje a data na webových stránkách World Theatre Directory, jakož i aktualizovat domácí webové stránky Střediska, na nichž, zejména však na stránkách serveru www.divadlo.cz a v tištěné podobě Informačního servisu DÚ, zveřejňovalo aktuální informace (obzvláště konkurzy, semináře, festivaly apod. akce). Sekretariát rovněž předával a zprostředkovával informace a kontakty o aktivitách partnerských středisek (mj. Herecké olympijské hry, semináře a workshopy o starověkém antickém divadle na Kypru, baletní plakát, bibliografie divadelních časopisů a publikací, podpora – např. W. Forsytha v čele Frankfurt Ballet ad.), vystavovalo legitimace a prodlužovalo jejich platnost českým divadelníkům, cestujícím do zahraničí, partnerským střediskům v zahraničí potom avizovalo jejich příjezd a žádalo o pomoc se zajištěním odborného programu, jakož i vstupenek/vstupu na představení. Středisko poskytovalo ústní i písemné informačně-konzultační služby partnerským střediskům jakož i jednotlivcům, obracejícím se jménem ITI, žadatelům o kontakty a informace, rešerše apod., rovněž tak zajistilo obvyklý servis zahraničním návštěvníkům (základní informace, kontakty, výběr, resp. doporučení programu a případné zajištění vstupu na představení, materiály, dojednání schůzek apod.).

Činnost Českého střediska ITI 1997–2001
Dosavadní výbor pracoval ve složení: H. Albertová – prezidentka, V. Vašut, E. Herrmannová, J. Kudláčková, J. Burian, I. Krobot.

2001
Tomáš Havlík, mladý nezávislý herec, se podílel na semináři Edukačního komitétu ITI, resp. hereckém workshopu, vedeném Petrem Godlfarbem, místopředsedou Komitétu, pod jménem The Voyage Project, konaným deset dní v rumunském Sibiu u příležitosti tamního mezinárodního alternativního festivalu prvočaj.
Během prázdnin se Hana Žídková, studentka konzervatoře v Ostravě, resp. v Praze, účastnila jako řádná participantka 27. mezinárodního baletního semináře, organizovaného Rakouským střediskem v kooperaci s Rakouským baletním střediskem Společnosti pro hudební divadlo ve Wolfseggu.
O. Černý se zúčastnil zasedání představitelů evropských středisek ITI v Monaku, pořádaného u příležitosti tamního Kongresu AITA/IATA (Mezinárodní asociace amatérského divadla) a festivalu.
Středisko v poslední době odpovídalo za přípravu českého vstupu do World Encyclopedia of Contemporary Theatre (WECT), každoročně připravuje informační databázi pro PAYE-přehled evropských sítí divadel, organizací, festivalů apod., dále statí, analyzujících poslední tři sezóny českého divadla, do pravidelné publikace World of Theatre a kontakty a základními informacemi (adresy a anotace divadelních institucí a organizací, festivalů, škol, publikací apod.) do World Theatre Directory, přičemž ten byl v poslední době rovněž připravován v elektronické verzi pro webové stránky ITI.

2000
V roce 2000 – pod vedením ředitele DÚ – pokračovalo hledání optimálního řešení složité transformace Českého střediska, jejímž účelem má být aktivizace členstva, oživení činnosti a zvýšení přitažlivosti především pro českou odbornou veřejnost, přeměna role výboru, předsedy aj.
Středisko vyslalo své delegáty k dvěma pracovním cestám do zahraničí:
O. Černého (ředitel DÚ) a P. Petrovou (ředitelka Odboru umění a knihoven MK) k účasti na Kongresu ITI ve francouzské Marseille, kde byl O. Černý zvolen do Komunikačního komitétu a následně začala spolupráce a obsáhlá korespondence s předsedkyní Komitétu S. Nikčević.
J. Hančila (dramaturg Národního divadla v Praze) k účasti na regionálním setkání mladých umělců ITI při festivalu Unie evropských divadel v Budapešti (21.–26. 11.).
Středisko – jak je jeho každoroční povinností a úkolem – zajistilo literární překlad Provolání k Mezinárodnímu dni divadla (jeho autorem byl kanadský dramatik a spisovatel Michel Tremblay) a zabezpečilo, aby s ním byli 27. 3. seznámeni návštěvníci divadel, čtenáři denního tisku a média; zároveň zaslalo Generálnímu sekretariátu ITI tiskové ohlasy této události.
Pokračovala práce Střediska na publikaci World of Theatre – byla připravena definitivní verze českého příspěvku v publikaci (hodnocení uplynulých tří sezón) pro prezentaci na Kongresu v Marseille. Před Kongresem byl na výzvu Generálního sekretariátu zpracován náročný převod českého příspěvku ve světovém adresáři ITI World Directory z verze tištěné do předepsané formy webového formuláře.
Středisko podpořilo akci Tanečního komitétu ITI na podporu další existence Martha Graham School and Comp.
Z inciativy Českého a Chorvatského střediska vzešla spolupráce s Drama Colony v Motovunu (výměny her).
Sekretariát Střediska nadále vystavoval nové legitimace či prodlužoval platnost starých členských legitimací ITI českým divadelníkům cestujícím do zahraničí. Střediskům v zahraničí oznamoval jejich příjezd a žádal o pomoc s programem a se zajištěním vstupenek.
Středisko poskytovalo buď ústní nebo písemné informačně-konzultační služby žadatelům o kontakty a informace např. o české divadelní síti, o nových českých dramaticích, české dramatice po r. 1989, financování divadel, divadelním školství a o možnostech zahraničních zájemců o studium na středních a vysokých uměleckých školách, o významných osobnostech českého divadla aj. Domácí divadelní veřejnost potom – především prostřednictvím Infoservisu – informovalo o možnostech účasti na zahraničních seminářích a stážích.
Středisko v rámci přímé spolupráce s Polským střediskem přijalo paní Elżbietu Wysińskou a hradilo její ubytování (18./19. 10.) v předvečer festivalu Divadlo.
DÚ/České středisko pečovalo o tři stážisty či dlouhodobé návštěvníky ČR:
Lauren McConnell z Northwestern University, USA (12.–20. 3.) – stipendistka, Nová česká dramatika po revoluci.
Lars Juhl Kristensen z Dánska (3.–10. 10., 21.–30. 10. a 28.–30.12.) – teatrolog, studie o V. Havlovi, výměna současných her, informace o současném performing arts a příprava dlouhodobého stipendijního pobytu v r. 2001.
Arata Kitamura z Japonska (15. 11.–30. 12.) – autor, režisér, herec na dlouhodobém studijně-pracovním pobytu (The Japanese Governments Overseas Study Program for Artist) – poskytování informací, konzultací a kontaktů, sjednávání schůzek a rozhovorů.
Středisko zajistilo odborný program a konzultace během pražského pobytu jedenáctičlenné skupině amerických divadelníků vedených Joy Ehrlichem (doporučených Americkým střediskem) a třináctičlenné skupině divadelníků z Walesu v čele s Hazel Davis (doporučeno Britským střediskem), která se zajímala o strukturu a postavení Českého střediska za účelem vybudování velšské národní sekce.
Hosté dále požadovali informace o mezinárodních workshopech a seminářích, o souboru Misery Loves Company a o činnosti Českého střediska.
Středisko přijalo během roku 28 zahraničních hostů.

1999
České středisko realizovalo přijetí vrcholných představitelů ITI v době konání PQ 99 – prezidenta Jeong Ok Kima z Koreje, generálního sekretáře André-Louis Perinettiho z Francie, čestnou prezidentku Marthu Coigney z USA, předsedu Komunikačního komitétu Iaina Herberta z Velké Británie.
Jmenovaným byl dle jejich přání připraven bohatý kulturní a společenský program, který zahrnoval prohlídku PQ s odborným výkladem, zhlédnutí doprovodných akcí PQ a ceremonie předání cen laureátům, návštěvu vybraných představení pražských divadel a besedy s jejich tvůrci, jednání s významnými osobnostmi českého divadla (M. Lukeš aj.).
V rámci reciproční spolupráce s Polským střediskem došlo k výměně delegátů (PQ a Toruň). Středisko jako každoročně zajistilo literární překlad Provolání k Mezinárodnímu dni divadla (jeho autorkou byla islandská viceprezidentka a divadelní režisérka Vignís Finnbogadóttir) a zabezpečilo, aby s ním byli 27. 3. seznámeni návštěvníci divadel, čtenáři denního tisku a média.
Proběhla jednání Střediska s R. Hainauxem a N. Leclerque ohledně činnosti a nových aktivit Komunikačního výboru ITI, jehož je R. Hainaux členem, zejména konkretizace nové podoby ITI World Theatre Directory. Spolupráce Střediska na této publikaci stále pokračuje (každoroční revize, doplnění a odeslání výstupů), byl zahájen postupný převod databáze.
Středisko zadalo sepsání studie o stavu českého divadla v posledních dvou letech (Marie Reslová), zajistilo její překlad a zaslalo ji odpovědným redaktorům Komunikačního komitétu ITI pro vydání dalšího ročníku publikace ITI World of Theatre.
České středisko vedlo jednání s prezidentem Edukačního komitétu ITI Peterem Goldfarbem ohledně účasti českých zástupců na aktivitách ITI UNESCO Chair a spolupracovalo zejména s DAMU a JAMU na jejich zastoupení na těchto akcích.
Středisko spolupracovalo s Hereckou asociací na zajištění české účasti na 1. olympijských hrách herců, pořádaných budapešťským Artistic Sport Clubem za podpory Maďarského střediska ITI v Budapešti ve dnech 25.–27. 6.
Středisko zajistilo odborný program a konzultace během pražského pobytu skupiny amerických divadelníků (doporučených Americkým střediskem), vedených D. Ackroydem.
Během roku navštívilo sekretariát Střediska 17 členů zahraničních středisek – byly jim poskytnuty konzultace, kontakty a vstupenky do divadel. Středisko rovněž vyřídilo množství obdobných písemných žádostí.

1998
České středisko uspořádalo v Praze ve dnech 19.–22. 6. pod názvem Naše tvořivá rozmanitost speciální setkání středisek ITI u příležitosti 50. výročí založení ITI. Toto fórum zrekapitulovalo uplynulé padesátiletí organizace a rozpracovalo nové tendence a vize organizace pro třetí tisíciletí. Konference se věnovala i úloze současného dramatika ve společnosti.
Čestným hostem konference byla Milagros del Corral, ředitelka Divize kreativity, kulturního rozvoje a autorského práva UNESCO, která zúčastněným tlumočila zdravici generálního ředitele UNESCO.
V průběhu jednání byly slavnostně předány Ceny UCHIMURA umělcům z Tunisu a Litvy.
Jednání se zúčastnilo 61 zahraničních účastníků z 27 zemí.
Ve dnech 18. a 19. 6. a 22. 6. proběhlo ještě jednání Byra a Exekutivního výboru ITI.
Pokračovala reciproční spolupráce s Polským střediskem.
Během roku navštívilo sekretariát Střediska 23 zahraničních hostů, prokazujících se legitimací zahraničních středisek ITI – byly jim poskytnuty konzultace, kontakty a vstupenky do divadel. Středisko rovněž vyřídilo množství obdobných písemných žádostí.

1997

Středisko zajistilo účast H. Albertové na jednání PC ve Švýcarsku, H. Albertové a O. Černého na jednání komise o přeměně ITI v Německu a realizovalo výjezd H. Albertové na 27. Kongres ITI v Soulu.
Středisko vypracovalo smlouvu o spolupráci s Polským střediskem, na jejímž základě dochází každoročně k reciproční výměně delegátů, informací, publikací aj.
Na náklady Českého střediska byly přijaty dvě osoby při festivalu Divadlo 97.
Středisko rozeslalo českým divadlům Provolání k Mezinárodnímu dni divadla (27. 3.) a zajistilo jeho prezentaci v médiích.
Během roku přijal sekretariát Střediska 31 zahraničních návštěvníků, prokazujících se legitimací ITI, a poskytl jim konzultace, kontakty a vstupenky do divadel.